Funcții contractuale – Academia de Studii Economice din BucureştiFuncții contractuale

Academia de Studii Economice din Bucureşti

17 septembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante de:

 • Director general administrativ
  • director general administrativ (S) – 1 post:
   • nivelul studiilor superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
   • domeniul studiilor – științe economice;
   • experiență în muncă pe funcții cu studii superioare în domeniul/ specializarea absolvită – minimum 8 ani, din care 3 ani experiență în cadrul instituțiilor de învățământ superior;
   • experiență în funcție de conducere – minimum 4 ani.
 • Direcția Juridică și Contencios Administrativ – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
  • consilier juridic I (S) – 1 post:
   • nivelul studiilor: diplomă de licență;
   • domeniul studiilor: drept/științe juridice;
   • vechime în specialitatea postului – minimum 3 ani și 6 luni;
   • experiență – minimum 3 ani și 6 luni reprezentare m instanțele de judecată;
   • vechime în muncă – minimum 3 ani și 6 luni;
   • bune cunoștințe în domeniul dreptului civil, procedură civilă, drept penal, procedură penală, achiziții publice, resurse umane.
  • consilier juridic II (S) – 1 post:
   • nivelul studiilor – diplomă de licență;
   • domeniul studiilor: drept/științe juridice;
   • vechime în specialitatea postului – minimum 6 luni;
   • experiență – minimum 6 luni reprezentare în instanțele de judecata;
   • vechime în muncă – minimum 6 luni:
   • bune cunoștințe în domeniul dreptului civil, procedură civilă, drept penal, procedură penală, achiziții publice, resurse umane.
 • Direcția Juridică și Contencios Administrativ – Biroul Avizare Documente Interne:
  • consilier juridic I (S) – 1 post:
   • nivelul studiilor: diplomă de licență;
   • domeniul studiilor: drept/științejuridice;
   • vechime în specialitatea postului – minimum 4 ani;
   • vechime în muncă – minimum 4 ani;
   • bune cunoștințe în domeniul dreptului civil, achiziții publice, resurse umane.
  • consilier juridic II (S) – 1 post:
   • nivelul studiilor – diplomă de licență;
   • domeniul studiilor: științe juridice;
   • vechime în specialitatea postului – minimum 6 luni;
   • bune cunoștințe în domeniul dreptului civil, achiziții publice, resurse umane.
 • Direcția Relații cu Mediul de Afaceri:
  • secretar III (S) – 1 post:
   • nivelul studiilor – studii superioare;
   • 6 luni vechime în activitatea de secretariat.
 • Direcția Relații cu Mediul de Afaceri – Biroul Parteneriate cu Mediul Economico-Social:
  • referent de specialitate II(S) – 1 post:
   • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă;
   • domeniul studiilor; umaniste și arte (cinematografie și media);
   • vechime în specialitatea postului – minimum 3 ani și 6 luni.
 • Serviciul Marketing și Comunicare:
  • referent de specialitate II (S) – 1 post:
   • nivelul studiilor; studii superioare în domeniul relațiilor publice/relații internaționale/comunicare;
   • vechime în muncă – minimum 4 ani;
   • vechime în specialitatea postului – minimum 3 ani, 6 luni.
 • Direcția Tehnologia Informației și Comunicații – Serviciul Rețele – Compartimentul Suport Tehnic:
  • analist programator debutant (M) – 1 post:
   • nivelul studiilor – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   • vechime în muncă – fără vechime în muncă;
   • vechime în muncă în domeniul IT – fără vechime în muncă în domeniul IT;
   • absolvent al unui liceu cu profil matematică-informatică sau al unui curs finalizat cu diplomă sau certificat de absolvire, în domeniul IT, recunoscut de Ministerul Muncii din România sau alte organisme internaționale.
 • Direcția Socială – Biroul Administrare Spații cu Destinație Specială – Oraș Predeal, județul Brașov:
  • portar (G) – Punct de hicru Predeal – 1 post:
   • nivelul studiilor absolvent studii gimnaziale;
   • vechime în muncă – 5 ani;
   • alte competențe: atestat de pază.
 • Direcția Socială/Serviciul Administrare Cămine:
  • îngrijitor (G) – 1 post:
   • nivelul studiilor – studii generale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2020, ora 10.00 – data limită pentru depunerea dosarelor,
 • 12 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă și/practică – clădirea Ion N. Angelescu, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, etaj 4, sala 0420;
 • 16 octombrie 2020, proba interviu, ulterior afișării rezultatelor probelor scrise și/practice.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare: telefon: 021/319.19.00, int.653 sau 173.

Apply for this Job