Funcții contractuale – Academia de Studii Economice din BucureştiFuncții contractuale

Academia de Studii Economice din Bucureşti

16 iulie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante de:

 • Direcția Tehnologia Informației și Comunicații/Serviciul Informatică:
  • analist debutant (S) – 2 posturi:
   • nivelul studiilor: studii superioare – absolvent al unei facultăți de profil informatic;
   • domeniul studiilor – facultate cu profil IT.
 • Direcția Achiziții Publice/Serviciul Achiziții Publice:
  • referent de specialitate III(S) – 1 post:
  • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • domeniul studiilor – economice/tehnice/sociale/administrative/inginerie;
  • vechime în muncă – 6 luni.
 • Direcția Relații cu Mediul de Afaceri/Biroul Parteneriate cu Mediul Economico-Social:
  • referent de specialitate debutant (S) – 1 post:
   • nivelul studiilor studii superioare;
   • domeniul studiilor: economice;
   • vechime în specialitatea postului.
 • Biroul Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
  • secretar I(S) – 1 post:
   • nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
   • vechimea în muncă – minimum 3 ani în activitatea de secretariat (activitatea de secretar facultate constituie avantaj);
   • cunoașterea limbii engleze la nivel mediu/satisfacător;
   • cunoștințe de operare PC – programe specifice activității de secretariat, nivel mediu/avansat (Ms Office, Word, Excel, poștă electronică);
   • capacitate de organizare a muncii și gestionarea timpului;
   • capacitate de analiză și sinteză;
   • experiență în elaborarea de situații statistice și rapoarte specifice activității de secretariat și gestiune a bazei de date cu studenți;
   • adaptabilitate la cultura organizațională a universității, la schimburi și lucru sub presiune;
   • capacitatea de gestionare a situațiilor de criză;
   • abilități de comunicare și ușurință în stabilirea contactelor cu terții;
   • capacitatea de evaluare obiectivă a rezultatelor activității;
   • participarea la activitățile comune specifice postului;
   • integritate.
 • Direcția Tehnică-Investiții/Seiviciul Întreținere și Reparații:
  • inginer IA(S) – 1 post:
   • nivelul studiilor: studii superioare finalizate cu diplomă de licență, domeniul studiilor – tehnic;
   • vechime în specialitatea postului – 6 ani, specialitate – tehnică.
 • Direcția Socială/Serviciul Administrare Cămine:
  • portar – 2 posturi:
   • nivelul studiilor – absolvent studii gimnaziale;
   • vechime în muncă 5 ani;
   • alte competențe – atestat de pază.
  • îngrijitor – 1 post:
   • nivelul studiilor – studii generale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iulie 2020, ora 10.00 – data limită pentru depunerea dosarelor,
 • 07 august 2020, ora 09.00: proba scrisă/practică – sala 0124;
 • 13 august 2020, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare: telefon: 021/319.19.00, int.653 sau 173.

Apply for this Job