Funcții contractuale (95 posturi) – Unitatea Militară 02574 BucureştiFuncții contractuale (95 posturi)

Unitatea Militară 02574 Bucureşti

27 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02574 Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, în perioada 08.04.2020 – 09.10.2020, a 95 de posturi de personal civil contractual, sezonier, cu atribuții de execuție, vacante în cadrul Complexului Militar de Instruire, Reprezentare și Tranzit „Litoral” astfel:

 • 9 posturi de funcționar, prevăzute cu studii medii (liceul cu diplomă de bacalaureat) și perfecționare/specializare în domeniul turism sau recepționer hotel Obligatoriu să fi desfășurat minimum 6 luni activitate profesională în domeniul turism sau recepționer hotel;
 • 3 posturi de muncitor calificat I (bucătar), prevăzute cu studii generale (minimum 8 clase)/profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de bucătar. Obligatoriu să fi desfășurat minimum 9 ani activitate profesională în meseria de bucătar;
 • 9 posturi de muncitor calificat IV (bucătar), prevăzute cu studii generale (minimum 8 clase)/profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de bucătar. Nu sunt prevăzute cerințe referitoare la vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor absolvite;
 • 1 post de muncitor calificat I (ospătar), prevăzut cu studii generale (minimum 8 clase/profesionale sau liceale cu diploma de bacalaureat și calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner, Obligatoriu să fi desfășurat minimum 9 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner;
 • 3 posturi de muncitor calificat III (ospătar), prevăzute cu studii generale (minimum 8 clase)/profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. Obligatoriu să fi desfășurat minimum 3 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner;
 • 12 posturi de muncitor calificat IV (ospătar), prevăzute cu studii generale (minimum 8 clase)/profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. Nu sunt prevăzute cerințe referitoare la vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor absolvite;
 • 26 posturi de muncitor necalificat I, prevăzute cu studii generale (minimum 8 clase) sau liceale cu diplomă ele bacalaureat. Obligatoriu să fi desfășurat minimum 3 ani activitate profesională în domeniul postului;
 • 32 posturi de îngrijitor, prevăzute cu studii generale (minimum 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat Obligatoriu să fi desfășurat minimum 6 luni activitate profesională în domeniul postului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 februarie 2020, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 martie 2020, ora 10.30: proba scrisă sau practică;
 • 20 martie 2020, ora 10.30: proba interviu.

 

 • Dosarele de concurs se depun la sediul Unității Militare nr. 02441, Mangalia, str. Gala Galaction nr. 8 – 12, județul Constanța și se iau în evidență la sediul Unității Militare nr. 02574, București, Dramul Taberei nr. 7B, sectorul 6, în termenul – limită stabilit
 • Concursurile/examenele pentru ocuparea acestor posturi se desfășoară la sediul Unității Militare nr. 02441, Mangalia, str. Gala Galaction nr. 8 -12, județul Constanța, și consta în susținerea probei scrise și interviu pentru posturile de funcționar și probei practice și interviu pentru posturile de muncitor calificat (bucătar și ospătar), îngrijitor și muncitor necalificat.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Unităţii Militare 02574, Bucureşti, din bd. Drumul Taberei, nr. 7B, sectorul 6, telefon 021.319.58.58, interior 2217 sau la sediul Unității Militare nr. 02441, Mangalia, str. Gala Galaction nr. 8-12, județul Constanța.

descarca: R-545.pdf 439KB PDF

Apply for this Job