Funcții contractuale (93 posturi) – Institutul de Psihiatrie „Socola” din IaşiFuncții contractuale (93 posturi)

Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iaşi

23 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de execuție, după cum urmează:

 • Pentru Secția exterioară psihiatrie cronici II Bârnova – îngrijiri paliative:
  • 29 posturi Asistent medical generalist debutant cu studii postliceale. Pozițiile din statul de funcții: 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801,802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816,817, 818, 819, 820;
  • 29 posturi infirmieri infirmieră debutant/debutantă absolvent școală generală și curs de infirmieri. Pozițiile din statul de funcții: 849, 850, 851, 852,853, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867,868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877.
 • Pentru Secția exterioară psihiatrie cronici I Bârnova:
  • 1 post asistent medical generalist debutant cu studii superioare. Poziția din statul de funcții: 708.
  • 4 posturi de asistent medical generalist debutant cu studii postliceale. Pozițiile din statul de funcții: 707, 709, 710, 711,
  • 5 posturi de infirmier/infirmieră debutant/debutantă absolvent școală generală și curs de infirmieri. Pozițiile din statul de funcții: 715, 716, 717, 718,719.
 • Pentru Secția Psihiatrie IX cronici Compartiment îngrijiri paliative:
  • 7 posturi infirmier/infirmieră debutant/debutantă absolvent școală generală și curs de infirmieri. Pozițiile din statul de funcții: 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504.
 • Pentru Secția exterioară psihiatrie II Șipote cronici:
  • 6 posturi asistent medical generalist debutant cu studii postliceale. Pozițiile din statul de funcții: 642, 643, 644, 645, 646, 647.
  • 1 post asistent medical debutant cu studii superioare. Poziția 580 din Statul de funcții.
 • Pentru Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Sediul central:
  • 10 posturi asistent medical generalist debutant cu studii postliceale. Pozițiile din statul de funcții: 47,48,126,127,253,273,347,390,391,450.
  • 1 post asistent medical generalist debutant cu studii superioare. Poziția din statul de funcții: 46.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru ocuparea posturilor de asistent medical generalist cu studii superioare sau studii postliceale în cadrul secției și sau compartimentului de îngrijiri paliative, candidații trebuie să îndeplinească și cerința specifică a art. 3 al Anexei IV din Ordinul M.S. nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a servicii lor de îngrijiri paliative, în termen de 12 luni de la semnarea contractului individual de muncă. (Rectificare conform M.O. nr. 1002/27.08.2019, partea a III-a)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie 2019, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • Probele de concurs pentru asistent medical generalist debutant sunt:
  • 17 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă și/sau proba practică;
  • 23 septembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.
 • Probele de concurs pentru infirmier infirmieră debutant debutantă sunt:
  • 17 septembrie 2019, ora 13.00: proba scrisă și/sau proba practică;
  • 23 septembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iaşi, telefon 0374/770.477, int. 303 și int. 100 pentru postul de referent.

 

descarca: ANUNT-GOV.RO_.docx 126KB DOCX

descarca: ANUNT-GOV.RO_.pdf 740KB PDF

Apply for this Job