Funcții contractuale – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-NapocaFuncții contractuale

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

3 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs pentru funcțiilor contractuale, temporar vacante de:

 • asistent de cercetare în medicină veterinară -1 post contractual temporar vacant, normă întreagă de 8 ore/zi – Cercetare proiect 57PCCDI/2018.
 • Condiţii de participare:
  • Nu necesită vechime;
  • absolvent cu diplomă de licenţă a Facultăţii de Medicină Veterinară:
  • absolvent de Studii Doctorale în Medicină Veterinară.
 • asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare -1 post contractual temporar vacant, timp parţial 4 ore/zi – Cercetare proiect PN III contract 88/2018.
 • Condiţii de participare:
  • nu necesită vechime;
  • studii superioare în domeniul ingineriei produselor alimentare, absolvite cu diplomă de licenţă;
  • cunoştinţe de limba engleză;
  • cunoştinţe de operare pe calculator;
  • abilităţi de comunicare;
  • constituie avantaj cunoştinţe şi experienţă practică anterioară în manipularea culturilor celulare şi în utilizarea cromatografiei de lichide de înaltă performanţă.
 • cercetător în chimie – 1 post contractual temporar vacant, timp parţial 2 ore/zi – Cercetare proiect PN III contract 88/2018.
 • Condiţii de participare:
  • nu necesită vechime;
  • diplomă de doctor în chimie:
  • minimum 3 publicaţii ISI ca şi autor principal, h-index minimum 7;
  • cunoştinţe de limba engleză;
  • abilităţi de comunicare;
  • se consideră avantaj stagii anterioare de pregătire în străinătate.
 • asistent de cercetare în fizică -1 post contractual temporar vacant, normă întreagă 8 ore/zi – Cercetare proiect PN III contract 2PCCDI/2018.
 • Condiţii de participare;
  • nu necesită vechime;
  • studii superioare în domeniul fizică, absolvite cu diplomă de licenţă;
  • cunoştinţe de limba engleză;
  • cunoştinţe de operare pe calculator;
  • abilităţi de comunicare;
  • cunoştinţe şi abilităţi practice privind utilizarea tehnicilor de spectrometrie şi cartografiere Raman, precum şi a spectroscopiei Ramau amplificate pe suprafaţă;
  • experienţă privind utilizarea nanoparticulelor plasmonice ca şi substrat pentru spectroscopia Raman amplificată pe suprafaţă;
  • experienţă privind utilizarea spectroscopiei şi cartografierii Raman pe probe biologice (celule, ţesuturi vegetale);
  • abilităţi practice de sinteză de nanoparticule metalice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 octombrie 2018, ora 10:30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la avizier – Clădire Rectorat-USAMV str. Mănăștur nr.3-5, camera 24, telefon 0264/596.384, interior 237 și pe site-ul universității.

descarca: 03.10.2018-asistent-de-cercetare-in-fizica.docx 98KB DOCX

descarca: 03.10.2018-cercetator-in-chimie.docx 99KB DOCX

descarca: 03.10.2018-asistent-de-cercetare-in-med-veterinara.docx 97KB DOCX

descarca: 03.10.2018-asistent-de-cercetare-in-contr.calit-prod-alim..docx 99KB DOCX

Apply for this Job