Funcții contractuale – U.M. 02191, Constanţa, din Ministerul Apărării NaţionaleFuncții contractuale

U.M. 02191, Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale

19 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 02191, Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată, astfel:

 • inginer de sistem debutant la compartiment informatică, studii superioare -1 post, fără condiţie de vechime;
 • analist (programator) ajutor debutant la sala multimedia, studii medii – 1 post, fără condiţie de vechime;
 • consilier juridic gr. I. studii superioare -1 post. vechime minimă 3 ani şi 6 luni;
 • administrator financiar gr. II la compartimentul personal, studii superioare -1 post, vechime minimă în specialitate (resurse umane) 1 an;
 • administrator financiar tr. II la compartimentul achiziţii, studii medii -1 post, vechime minimă în specialitate 3 ani .şi 6 luni;
 • bibliotecar tr. III Ia bibliotecă, literatură militară, studii medii – 1 post. vechime minimă în specialitate 6 luni;
 • casier debutant, studii medii -1 post. fără condiţie de vechime;
 • laborant debutant, studii medii de specialitate (chimie) – 1 post fără condiţie de vechime;
 • laborant debutant, studii medii de specialitate (fizică) – 1 post fără condiţie de vechime;
 • laborant debutant, studii medii de specialitate (biologie) – 1 post, fără condiţie de vechime;
 • asistent medical generalist la cabinetul medical, studii postliceale sanitare – 2 posturi, vechime minimă ca asistent medical – 5 ani;
 • tehnician dentar la cabinet medicină dentară, studii medii – 1 post.
  • vechime minimă 3 ani şi 6 luni.
 • muncitor calificat IV (bucătar) la popotă cadre, studii medii/generale, cu certificat de atestare profesională în domeniu -1 post, vechime minimă 1 an;
 • muncitor calificat IV (instalator apă-canal) la formaţiunea de cazannare, studii medii/generale, cu certificat de atestare profesională în domeniu -1 post, fără condiţie de vechime;
 • muncitor calificat III (zidar/zugrav-vopsitor) la formaţiunea de
 • cazarmare, studii medii/generale, cu certificai de atestare profesională în domeniu -1 post. vechime minimă 3 ani;
 • muncitor calificat IV (electrician întreţinere şi reparaţii la formaţiunea de cazarmare, studii medii/generale, cu certificat de atestare profesională în domeniu – 2 posturi, vechime minimă 3 ani;
 • muncitor calificat IV (mecanic auto) la grupa întreţinere tehnică, studii medii/generale, cu certificat de atestare profesională în domeniu – I post, vechime minimă 1 an.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 02191, Constanţa,Str. Fulgerului nr. I, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0241/626200, int. 403.

descarca: 20181115_constanta.doc 290KB DOC

Apply for this Job