Funcții contractuale – Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca“, BucureştiFuncții contractuale

Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca“, Bucureşti

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca“, Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • Asistenţi medicali generalişti
 • 2 posturi de asistent medical principal generalist – studii postliceale – în Secţia Oncologie cronici-îngrijiri paliative;
 • 1 post asistent medical principal generalist – studii postliceale – în Secţia clinică Geriatrie – Gerontologie.
 • Condiţii specifice de participare la concurs asistenţi medicali generalişti:
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de aviz de liberă practică valabil;
  • certificat grad principal (acolo unde este cazul);
  • poliţă de asigurare malpraxis în termen de valabilitate;
  • vechime în funcţie de post;
   • proba scrisă în data de 11 februarie 2019, ora 08.00, la sediul instituţiei;
   • proba practică în data de 12 februarie 2019, ora 11.00, la sediul instituţiei;
   • proba interviu în data de 13 februarie 2019, ora 16.00, la sediul instituţiei.
 • Asistent farmacie
 • 1 post asistent farmacie debutant – studii postliceale – Farmacie;
 • Condiţii specifice de participare la concurs asistent farmacie:
  • nivelul studiilor – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
   • proba scrisă în data de 11 februarie 2019, ora 10.00, la sediul instituţiei;
   • proba practică în data de 12 februarie 2019, ora 13.00, la sediul instituţiei;
   • proba interviu în data de 13 februarie 2019, ora 16.00, la sediul instituţiei.
 • Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare:
 • 2 posturi asistent medical halneofiziokinetoterapie şi recuperare, principal studii postliceale;
 • Condiţii specifice de participare la concurs:
  • nivel studii – postliceale – specialitate balneofiziokinetoterapie;
  • diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr, 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea balneofiziokinetoterapie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
   • proba scrisă în data de 11 februarie 2019, ora 12.00, la sediul instituţiei:
   • proba practică în data de 12 februarie 2019, ora 14.00, la sediul instituţiei;
   • proba interviu în data de 13 februarie 2019, ora 16.00. la sediul instituţiei.
 • Infirmiere
 • 14 posturi de infirmieră.
 • Condiţii specifice de participare la concurs infirmiere:
  • nivel studii: şcoala generală;
  • curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau organizat de furnizori autorizaţi dc Ministerul Muncii. Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
  • 6 luni vechime;
   • proba scrisă în data de 11 februarie 2019, ora 14.00, la sediul instituţiei;
   • proba practică în data de 12 februarie 2019, ora 16.00. la sediul instituţiei;
   • proba interviu în data de 13 februarie 2019, ora 18.00. la sediul instituţiei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 februarie 2019, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 11 februarie 2019: proba scrisă;
 • 12 februarie 2019: proba practică;
 • 13 februarie 2019: proba interviu.
 • Taxă de înscriere.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca“ cu sediul în Bucureşti, şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, tel. 021.334.30.10/229.

Apply for this Job