Funcții contractuale – Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă TimişoaraFuncții contractuale

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

13 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, județul Timiș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1 post îngrijitoare curăţenie G Secţia Clinică Cardiologie
1 post asistent medical generalist principal PL Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie m – Obstetrică
1 post asistent medical generalist PL Secţia Clinică Obstetrică – Ginecologie I – Obstetrică
1 post asistent medical generalist PL Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie IV – Ginecologie
2 posturi asistent medical generalist debutant PL Secţia Clinică Hematologie
1 post asistent medical generalist PL Secţia Clinică Neonatologie – Compartiment Eutrofici
3 posturi infirmieră debutantă G Secţia Clinică Neonatologie – Compartiment Eutrofici
1 post asistent medical de radiologie debutant PL Laboratorul de Radioterapie
1 post infirmier debutant G Bloc Operator I – Clinicile Noi
1 post infirmieră debutantă G Secţia Clinică Chirurgie Generală II (Oncologică)
2 posturi tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat principal S Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală
2 posturi tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat S Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală
1 post asistent medical de radiologie PL Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală
1 post îngrijitoare curăţenie G Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală
1 post asistent medical generalist principal PL Secţia Clinică de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
1 post infirmieră debutantă G Secţia Clinică de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
1 post asistent medical generalist debutant PL Secţia Clinică Oncologie Medicală
1 post asistent medical generalist PL Secţia Clinică Oncologie Medicală
3 posturi infirmieră debutantă G Secţia Clinică Oncologie Medicală
1 post registrator medical debutant M Activităţi Comune, deserveşte Secţia Clinică Oncologie Medicală
2 posturi brancardier G Activităţi Comune, deserveşte Secţia Clinică Oncologie Medicală
1 post îngrijitoare curăţenie G Secţia Clinică Medicină Internă
1 post infirmieră debutantă G Secţia Clinică Oftalmologie
1 post referent dc specialitate gradul 1 S Serviciul Achiziţii Publice. Contractări-rinformatică
1 post funcţionar M Serviciul Administrativ
2 posturi portar G Serviciul Administrativ
1 post muncitor necaii ficat I G Serviciul Administrativ deserveşte Bloc Alimentar Clinicile Noi

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent de specialitate gradul 1 – diplomă de licenţă în specialitate (studii juridice, tehnice, economice), minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea postului (domeniul achiziţii), precum şi cursuri absolvite în domeniul achiziţii;
 • tehnician de radiologie şi imagistică medicală licenţiat principal (S) – diplomă de licenţă m specialitate, minimum 5 ani vechime în specialitate, certificat de grad principal;
 • tehnician de radiologie şi imagistică medicală licenţiat (S) – diplomă de licenţă în specialitate, minimum 6 luni vechime m specialitate;
 • asistent medical generalist principal PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară şi certificat de grad principal, minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
 • asistent medical generalist PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară, minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
 • asistent medical generalist debutant PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară, fără vechime în specialitate;
 • asistent medical de radiologie PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară în specialitatea radiologie, minimum 6 luni vechime în specialitate;
 • asistent medical de radiologie debutant PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară în specialitatea radiologie fără vechime în specialitate;
 • funcţionar – diplomă de bacalaureat, minimum 6 luni vechime în specialitate;
 • registrator medical debutant – diplomă de studii medii şi cunoştinţe de utilizarea calculatorului, fără vechime în specialitate;
 • portar – şcoală generală, fără vechime în activitate;
 • infirmier/ă debutant/ă – şcoală generală, fără vechime în activitate;
 • îngrijitoare curăţenie, brancardier – şcoală generală, fără vechime în activitate;
 • muncitor necalificat I – fără vechime în activitate.
 • în vederea participării la concurs, candidatul depune la Serviciul Resurse Umane un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituia publică;
 • copie a certificatului de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi avizul pentru anul 2019 (pentru posturile de asistent medical generalist/de laborator/de radiologie, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat);
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae în limba română;
 • taxă concurs – 20 lei, pentru posturile de infirmieră, îngrijitoare, brancardier, portar, funcţionar, muncitor necalificat;
 • taxă concurs – 50 lei pentru celelalte posturi scoase la concurs.
 • Taxa de concurs se achită la casieria unităţii.
 • Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
 • Probele se susţin în limba română.
 • Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice şi probei de interviu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 06 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, județul Timiș, telefon 0256/221.553.

Apply for this Job