Funcții contractuale – Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă TimişoaraFuncții contractuale

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

13 noiembrie 2018

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, județul Timiș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale temporar vacante, după cum urmează:

1 post asistent medical generalist debutant PL Secţia Clinică Neonatologie – Compartiment Eutrofici
1 post asistent medical generalist debutant PL Secţia Clinică Radioterapie
1 post asistent medical generalist debutant PL Bloc operator 111 – O.R.L,
1 post asistent medical generalist debutant PL Compartiment Geriatrie şi Gerontologie
1 post asistent medical generalist PL Secţia Clinică ATI I
1 post asistent medical generalist principal PL Secţia Clinică Oftalmologie
1 post infirmieră debutantă G Bloc Operator IV – Oftalmologie
1 post muncitor necalificat I G Serviciul Administrativ deserveşte Bloc Alimentar Clinicile Noi
1 post asistent medical farmacie PL Farmacia nr. 1

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist principal PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară şi certificat de grad principal, minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
 • asistent medical generalist/farmacie PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară, minimum 6 luni vechime ca asistent medical generalist/farmacie;
 • asistent medical generalist debutant PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară, fără vechime în specialitate;
 • infirmieră debutantă – şcoală generală, fără vechime în activitate;
 • muncitor necalificat 1 – fără vechime în activitate.

în vederea participării la concurs, candidatul depune la Serviciul Resurse Umane un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică:

copie a certificatului de membru eliberat de O.A.M.G.MA.M.R. şi avizul pentru anul 2019 (pentru posturile de asistent medical generalist/de laborator/de radiologie, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat);

 1. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 2. e) cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 4. g) cumculum vitae în limba română;

–        taxă concurs – 20 lei, pentru posturile de infirmieră, muncitor necalificat;

–        taxă concurs – 50 lei pentru celelalte posturi scoase la concurs.

Taxa de concurs se achită la casieria unităţii.

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Probele se susţin în limba română.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 06 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, județul Timiș, telefon 0256/221.553.

Apply for this Job