Funcții contractuale – Spitalul Clinic Județean de Urgență AradFuncții contractuale

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

10 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de :

 • 1 post infirmier debutant – Secţia Clinică Medicină Internă I;
 • 1 post infirmier debutant – Secţia Clinică Cardiologie;
 • 2 posturi infirmier debutant – Secţia Clinică Pediatrie I – Biberonerie;
 • 2 posturi infirmier debutant – Secţia Clinică Pediatrie II – Compartimentul Neuropsihiatrie Infantilă;
 • 1 post infirmier debutant – Secţia Clinică Oncologie Medicală;
 • 1 post infirmier debutant – Secţia Clinică Obstetrică – Ginecologie;
 • 1 post infirmier debutant – Bloc Operator Sediul Central;
 • 1 post infirmier debutant – Bloc Operator – Piaţa Mihai Viteazul.

Cerinţe şi condiţii de participare pentru posturile de infirmier debutant:

 • diplomă de absolvire a şcolii generale;
 • nu se solicită vechime.
 • 1 post infirmier – Secţia Clinică Ortopedie – Traumatologie;
 • 2 posturi infirmier – Secţia Clinică ATI 1;
 • 2 posturi infirmier – Secţia Clinică Neurologie:
 • 1 post infirmier – Secţia Clinică Pediatrie II;
 • 1 post infirmier – Secţia Clinică Boli Infecţioase Adulţi;
 • 1 post infirmier – Secţia Clinică Dermatovenerologie;
 • 1 post infirmier – Compartiment de Nefrologie;
 • 1 post infirmier – Secţia Clinică Pneumologie;
 • 2 posturi infirmier – Compartiment îngrijiri Paliative Ghioroc;
 • 3 posturi infirmier – U.P.U. S.M.U.RJD. Arad.

Cerinţe şi condiţii de participare pentru posturile de infirmier:

 • diplomă de absolvire a şcolii generale;
 • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
 • sau
 • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
 • 6 luni vechime în activitate.
 • 3 posturi brancardieri – Secţia Clinică A.T.I I;
 • 3 posturi brancardieri – U.P.U. S.M.U.R.D. Arad;
 • 2 posturi brancardieri – Secţia Clinică Obstetrică – Ginecologie.

Cerinţe şi condiţii de participare pentru posturile de brancardier:

 • diplomă de absolvire a şcolii generale;
 • nu se solicită vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iulie 2018, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 august 2018, ora 13.00 – proba scrisă;
 • 13 august 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad, str. Andrenyi Karoly, nr.2-4, telefon 0357/407.200, interior 277.

Apply for this Job