Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din CraiovaFuncții contractuale

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Craiova

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Craiova, Județul Dolj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • 1 post vacant de infirmieră debutantă (G/M) în cadrul Clinicii de Boli Infecţioase Adulţi I;
 • 1 post vacant de infirmieră debutantă (G/M) în cadrul Clinicii de Boli Infecţioase Adulţi II;
 • 4 posturi vacante de infirmieră debutantă (G/M) în cadrul Clinicii de următoarelor Boli Infecţioase Copii;
 • 1 post vacant de infirmieră debutantă (G/M) în cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Adulţi I;
 • 1 post vacant de infirmieră debutantă (G/M) în cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Adulţi II;
 • post vacant de infirmieră debutantă (G/M) în cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie Copii;
 • 1 post vacant de îngrijitoare (G) în cadrul Camera de garda boli infecţioase;
 • 1 post vacant de îngrijitoare (G) în cadrul Dispensarului TBC;
 • 1 post vacant de îngrijitoare (G) în cadrul Laboratorului de Anatomie Patologică;
 • 1 post vacant de muncitor calificat IV (liftier) (M) în cadrul Compartimentului Lifturi-Centrala telefonică;
 • 1 post vacant de muncitor calificat (bucătar I) (M) în cadrul Compartimentului dietetica şi bloc alimentar;
 • 1 post vacant de muncitor calificat IV (electrician) (M) în cadrul Compartimentului dietetica şi bloc alimentar;
 • 1 post vacant de inginer I (electromecanic) (S) în cadrul Compartimentul întreţinere clădiri, instalaţii apa, oxigen, lumina şi încălzire;
 • 1 post vacant de inginer debutant (electric) (S) în cadrul Compartimentului Tehnic;
 • 1 post vacant de informatician II (S) în cadrul Serviciului Management al calităţii serviciilor medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • infirmieră debutantă: studii generale/medii; curs de infirmieră organizat de ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi asistenţilor
 • medicali din Romania/curs organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi protecţiei sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii sau declaraţie pe propria răspundere ca în cazul admiterii la concurs, se obligă sub sancţiunea desfacerii contractului individual de muncă, să obţină atestatul de infirmieră în termen de 6 luni de la încheierea contractului individual de muncă; fără vechime în funcţia de infirmieră;
 • îngrijitoare: studii generale;
 • liftier IV (M): diplomă de absolvire liceu sau diplomă de bacalaureat, autorizaţie liftier valabilă eliberată ISCIR, fără vechime în meserie;
 • bucătar I (M): diplomă de absolvire liceu sau diplomă de bacalaureat, atestat bucătar, vechime în meserie 6 ani;
 • electrician IV (M ): diplomă de absolvire liceu sau diplomă de bacalaureat, autorizaţie valabila – electrician, fără vechime în meserie;
 • inginer I (electromecanic)(S): diplomă de bacalaureat, diploma de licenţă studii superioare în domeniu, vechime în specialitate 3 ani şi 6 luni;
 • inginer debutant (electric) (S): diplomă de bacalaureat, diploma de licenţă studii superioare în domeniu, fără vechime în specialitate;
 • informatician TI (S): diplomă de bacalaureat, diplompă de licenţă studii superioare în domeniu, vechime în specialitate 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 decembrie 2018, ora 12.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 07 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă/ grilă;
 • 10 ianuarie 2019: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Craiova, Calea Bucureşti nr. 126, telefon 0742/253.333.

Apply for this Job