Funcții contractuale – Şcoala Populară de Arte şi Meserii, SlatinaFuncții contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Slatina

22 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Slatina, județul Olt, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • referent muzical, treaptă profesională debutant – o normă întreagă;
 • instructor, treapta profesională I, nivel studii M – clasa chitară Slatina – o normă didactică;
 • instructor, treapta profesională I, nivel studii M – clasa instrumente populare Corabia – o normă didactică;
 • instructor, treapta profesională I, nivel studii M – clasa instrumente populare şi canto popular Izbiceni o normă didactică;
 • instructor, treaptă profesională debutam, nivel studii M – clasa dans popular Dobnm – o normă didactică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • condiţii de studii:
  • referent muzical, treaptă profesională debutant – fără nivel de studii:
  • instructor, treapta profesională I, nivel studii M – clasa chitară Slatina – studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat:
  • instructor, treapta profesională I, nivel studii M – clasa instrumente populare Corabia – studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • instructor, treaptă profesională I, nivel studii M- clasa instrumente populare şi canto popular Izbiceni – studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • instructor, treapta profesională debutant, nivel studii M – clasa dans popular Dobrun – studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • condiţii de vechime în specialitatea studiilor necesare predării obiectului de studiu:
  • referent muzical, treaptă profesională debutant – nu este cazul;
  • instructor, treapta profesională I, nivel studii M – clasa chitară Slatina – minimum 6 ani şi 6 luni;
  • instructor, treaptă profesională I, nivel studii M – clasa instrumente
  • populare Corabia – minimum 6 ani şi 6 luni;
  • instructor, treaptă profesională I, nivel studii M – clasa instrumente populare şi canto popular Izbiceni – minimum 6 ani şi 6 luni;
  • instructor, treaptă profesională debutant, nivel studii M – clasa dans popular- Dobrun – nu este cazul;
 • condiţii specifice:
  • instructor, treapta profesională I, nivel studii M – clasa chitară Slatina- competenţe chitară;
  • instructor, treaptă profesională I, nivel studii M – clasa instrumente populare Corabia – competenţe vioară/violoncel/ violă, instrumente cu coarde;
  • instructor, treaptă profesională I, nivel studii M – clasa instrumente populare şi canto popular Izbiceni – competenţe instrumente de suflat /instrumente cu coarde şi canto popular;
  • instructor, treaptă profesională debutant, nivel studii M – clasa dans popular Dobrun – competenţe dans popular.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 decembrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina, din Slatina, str. Centura Basarabilor nr. 8, et. 2, judeţul Olt, telefon 0249/432818.

Apply for this Job