Funcții contractuale – Primăria Comuna SântandreiFuncții contractuale

Primăria Comuna Sântandrei

2 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comuna Sântandrei, Judeţul Bihor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • denumirea postului – şef centru (S)1 post.
  • Condiţii specifice: absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată într-unul din domeniile: ştiinţe economice – specializarea marketing sau ştiinţe ale educaţiei – specializarea pedagogie;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani;
 • denumirea postului – administrator, I (M) – 1/2 normă -1 post;
  • Condiţii specifice: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este necesară.
 • Denumirea posturilor:
 • educator – puericultor, gradul principal, cu studii – 1 post.
  • Condiţii specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială specializarea asistenţă sociali sau ştiinţe ale educaţiei specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
  • vechime în specialitatea studiilor – 5 ani.
 • educator – puericultor, gradul principal, cu studii de scurtă durată (SSD) 1 post
  • Condiţii specifice: studii de scurtă durată în domeniul pedagogie absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în specialitatea studiilor – 5 ani.
 • educator – puericultor, gradul I, cu studii de scurtă durată (SSD): 1 post.
  • Condiţii specifice: studii de scurtă durată în domeniul pedagogie absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în specialitatea studiilor -1 an.
 • educator – puericultor, gradul I, studii medii (M) – 3 posturi.
  • Condiţii specifice: studii liceale în domeniul pedagogic absolvite cu
  • diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor -1 an.
 • Notă: pentru toate posturile de educator-puericultor se solicită în plus pe lângă diplomele de studii curs autorizat de puericultură sau educaţie timpurie, în cazul în care candidaţii admişi nu prezintă acest curs, se obligă printr-o declaraţie scrisă ca într-un termen de 3 luni să participe la un curs în acest sens.
 • Denumirea posturilor:
  • asistent medical, debutant, cu studii postliceale (PL) -1 post;
  • Condiţii specifice: studii postliceale în domeniul asistenţei medicale
  • absolvite cu diplomă de postliceală;
  • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.
 • asistent medical, principal, cu studii medii (M) -1 post;
  • Condiţii specifice: studii liceale în domeniul sanitar absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor: 5 ani;
 • denumirea postului – îngrijitor – 6 posturi;
  • Condiţii specifice: studii gimnaziale sau liceale (G sau M) dovedite cu diplomă;
  • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 august 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare la Comuna Sântandrei, cu sediul în Sântandrei, strada Principală nr. 452, judeţul Bihor, telefon: 0259/468950.

Apply for this Job