Funcții contractuale (9 posturi) – Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului BucureștiFuncții contractuale (9 posturi)

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București

3 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a funcțiilor contractuale de conducere/execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 post expert (S) grad IA patrimoniu cultural – specialitate arheologie în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani) cu atribuții în protecția, reabilitarea, dezvoltarea patrimoniului cultural.
 • 1 post consilier (S) grad IA protecția mediului natural – specialitate geografie în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani)
 • 1 post expert (S) IA – specialitatea sociologie în cadrul Departamentului diplomație culturală, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinat (3 ani)
 • 1 post consilier (S) IA- expert accesare și implementare fonduri structurale și de coeziune europene, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani)
 • 1 post consilier (economist) (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată
 • 1 post referent (casier) (M) treapta IA în cadrul Compartimentului Financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată
 • 1 post expert (S) grad IA în cadrul Compartimentului Achiziții publice, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată
 • 1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ tehnic pentru activitatea de registratură și secretariat, , normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată
 • 1 post consilier juridic (S) grad IA, în cadrul Compartimentului resurse umane și juridic, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1 post expert (S) grad IA patrimoniu cultural – specialitate arheologie în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani) cu atribuții în protecția, reabilitarea, dezvoltarea patrimoniului cultural.

 • Studii superioare cu licență în domeniile: istorie, arhitectură, arheologie, arte
 • Doctorat în istorie: istorie, arheologie
 • Vechime în muncă minim 5 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul în protecției, reabilitării și dezvoltării patrimoniului cultural (arheologie)
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională

 

1 post consilier(S)  grad IA protecția mediului natural – specialitate geografie în cadrul Departamentului patrimoniu natural și cultural, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani)

 • Studii superioare cu licență în domeniile: geografia, ecologie, protecția mediului
 • Vechime  în muncă minim 5 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Experiență în domeniul  protecției mediului, reprezentare cartografică
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională

 

1 post expert (S) IA – specialitatea sociologie în cadrul Departamentului diplomație culturală, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinat (3 ani)

 • Studii superioare cu licență în științe umaniste (sociologie, istorie, litere)
 • Master/doctorat în etnografie
 • Vechime  în muncă minim 5 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională

 

1 post consilier (S) IA- expert accesare și implementare fonduri structurale și de coeziune europene, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani)

 • Studii superioare cu licență în domeniile: economic/juridic/tehnic
 • Diploma expert accesare fonduri
 • Vechime  în muncă minim 5 ani
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Experiență specifică în proiecte, minim 5 proiecte accesate, implementate sau în curs de implementare
 • Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză, germană)
 • Capacitate de a lucra independent, fără îndrumare, dar și în echipă
 • Cunoștințe, la nivel mediu, economice și de achiziții publice

 

1 post consilier (economist) (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • vechime efectivă în domeniul financiar contabil în instituțiile publice de minim 3 ani;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil la instituțiile publice;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator, a programelor specifice domeniului financiar contabil al instituțiilor publice (FOREXEBUG)

 

1 post referent (casier) (M) treapta IA în cadrul Compartimentului Financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în domeniul de referință de minim 3 ani;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator.

 

1 post expert (S) grad IA în cadrul Compartimentului Achiziții publice, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic/juridic;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • experiență de minim 3 ani într-un post cu atribuții similare – achiziții publice într-o instituție publică;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul achizițiilor publice la instituțiile publice;
 • certificat de participare la cursuri de achiziții publice;
 • cunoștinţe avansate de operare calculator;

 

1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ tehnic pentru activitatea de registratură și secretariat, , normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • vechime efectivă în domeniul registratură/secretariat minim 3 ani;
 • cunoştinţe avansate de operare calculator.
 • cunoaşterea unei limbi străine: limba engleză – nivel avansat;
 • cunoştinţede arhivare a documentelor;
 • cunoştinţede comunicare şi relaţii publice;

 

1 post consilier juridic (S) grad IA, în cadrul Compartimentului resurse umane și juridic, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice/drept;
 • Vechime în muncă minim 5 ani;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 • Cunoștințe avansate de operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 septembrie 2018, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor – Bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1, București;
 • 01 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București, Str. Povernei nr. 6, sector 1, telefon 0723.782.499.

Apply for this Job