Funcții contractuale (9 posturi) – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-NapocaFuncții contractuale (9 posturi)

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj- Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

 1. inginer II-I (S), sectorul zootehnic Staţiunea Cojocna;
 2. administrator II (M), gestionar pentru Staţiunea Cojocna;
 3. funcţionar (M), referent pentru Staţiunea Cojocna;
 4. funcţionar (M), referent pentru SCH Cluj-Napoca;
 5. paznic/portar (G/M) (două posturi), pentru SCH Cluj-Napoca;
 6. muncitor calificat I-IV (G/M), tractorist SCH Cluj-Napoca;
 7. muncitor necalificat (G), sector legumicol SCH Cluj-Napoca;
 8. casier (M), structura administrativă SDE Cluj-Napoca;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer II-I (S), sectorul zootehnic Staţiunea Cojocna;
  • studii superioare, specializarea zootehnie;
  • experienţă de minimum 3 ani în domeniu.
 • administrator II (M), gestionar pentru Staţiunea Cojocna: -studii medii,
  • experienţă de minimum 3 ani în domeniu administrative sau de gestiune;
  • cunoştinţe operare FC (Microsoft Office – Word, Excel)
  • vârsta minima de 21 ani, să nu aibă cazier pentru fapte prevăzute de Legea 22/1969, recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • funcţionar (M), referent pentru Staţiunea Cojocna:
  • studii medii administrativ-economice sau experienţă de minimum 3 ani în domeniu contabil, administrative sau de gestiune;
  • cunoştinţe operare PC (Microsoft Office – Word, Excel).
 • funcţionar (M), referent pentru SCH Cluj-Napoca:
  • studii medii administrativ-economice sau experienţă de minimum 3 ani în domeniu contabil, administrative sau de gestiune;
  • cunoştinţe operare PC (Microsoft Office – Word, Excel).
 • paznic/portar (G/M) (2 posturi), pentru S.C.H. Cluj-Napoca:
  • studii generale/medii;
  • atestat agent pază;
  • experienţă de minimum 3 ani în domeniu.
 • muncitor calificat I-IV (G/M), tractorist S.C.H. Cluj-Napoca:
  • studii generale/medii;
  • carnet conducere categoriile B,C, E;
  • atestat pentru utilizare buldo-excavator;
  • diplomă de mecanic agricol;
  • experienţă de minimum 3 ani în domeniu;
  • abilităţi de conducere tractor în agregat cu maşini’utilaje horticole/agricole.
 • muncitor necalificat (G), sector legumicol S.C.H. Cluj-Napoca:
  • studii generale;
  • îndemânare şi abilităţi practice specifice sectorului legumicol; -punctual, disciplinat;
  • sănătos fizic şi psihic.
 • casier (M), structura administrativă S.D.E. Cluj-Napoca:
  • studii medii;
  • cunoştinţe operare PC (Microsoft Office – Word, Excel);
  • vârsta minimă de 21 ani, să nu aibă cazier pentru fapte prevăzute de Legea nr. 22/1969, recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 august 2017, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 august 2017, ora 10.00: proba interviu.
  • Pentru postul de inginer II-I proba scrisă şi interviul se vor susţine în Sala de consiliu a Facultăţii de Zootehnie, str. Calea Mănăştur nr. 3-5, Cluj- Napoca;
  • Pentru posturile de paznic/ portar, muncitor calificat I-IV, tractorist şi muncitor necalifîcat, proba scrisă şi proba practică se vor susţine la Staţiunea de Cercetări Horticole, Str. Horticultorilor nr.5, Cluj-Napoca;
  • Pentru posturile de casier, administrator II şi funcţionar/ referent proba scrisă şi interviul se vor susţine la sediul Staţiunii Didactice Experimentale, str. Calea Mănăştur nr.3-5, Cluj-Napoca.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universitatății de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj- Napoca, str. Mănăştur nr. 3-5, judeţul Cluj, telefon 0264/596.384, interior 113.

Apply for this Job