Funcții contractuale (9 posturi) – Unitatea Militară 02574 BucureştiFuncții contractuale (9 posturi)

Unitatea Militară 02574 Bucureşti

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02574 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • 1 post de consilier juridic debutant / S, în compartimentul analiză proceduri de valorificare din Serviciul juridic şi D.I.U. al U.M. 02574 București, prevăzut cu studii superioare de licenţă, în domeniul drept sau ştiinţe juridice;
 • 1 post de expert gr. I / S, în compartimentul testare şi determinare consum mediu C.L. pentru echipament nou introdus în înzestrare şi elaborare specificaţii tehnice pentru tehnică şi echipamente din Serviciul inspecţii, încercări şi elaborare specificaţii tehnice pentru materiale logistice, prevăzut cu studii superioare de licenţă în domeniul tehnico – ingineresc;
 • 1 post de funcţionar/M, în microstructura recepţie a Centrului de cazare – tranzit şi reprezentare al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut cu studii medii, fiind necesar absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat, cu atestat sau certificat de competenţă în domeniul turism sau recepţioner hotel;
 • 1 post de muncitor calificat IV (spălător textile), la spălătoria şi curăţătoria chimică a Centrului de cazare – tranzit şi reprezentare al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare profesională în meseria de spălător textile şi/sau curăţitor chimic;
 • 2 posturi de muncitor calificat III (fochist), la grupa întreţinere centrala termică din Căminul militar „Intim”, al Complexului militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Munte”, prevăzut cu studii generale sau profesionale cu certificat de calificare profesională în meseria de fochist şi autorizaţie de fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, eliberată de ISCIR, aflată în termen de valabilitate cel puțin până la data angajării.
 •  3 posturi de muncitor calificat III (bucătar), din care: 1 post la formaţia de hrănire nr. 1 și  2 posturi la formaţia de hrănire nr. 3, prevăzute cu studii generale sau profesionale şi certificat de calificare de bucătar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iulie 2017, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • pentru posturile de consilier juridic, expert și funcționar, candidaţii vor susţine:
  • proba scrisă în data de: 06.09.2017, ora 11.00.
  • interviul în data de: 12.09.2017, ora 11.00.
 • pentru toate posturile de muncitor calificat, candidaţii vor susţine:
  • proba practică în data de: 06.09.2017, ora 11.00.
  • interviul în data de: 12.09.2017, ora 11.00.
 • probele de concurs/examen se desfăşoară, astfel:
  • pentru posturile de consilier juridic debutant/S, muncitor calificat III (bucătar) la formația de hrănire nr.3 și muncitor calificat III (fochist), la sediul U.M. 02574 București, din Bdul. Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6;
  • pentru postul de expert gr. I/S, la sediul din Bdul Iuliu Maniu, nr. 7-9, sector 6;
  • pentru posturile de funcționar/M și muncitor calificat IV (spălător textile), la sediul din Aleea Haiducului, nr. 5 – 7, Bucureşti, sector 6;
  • pentru postul de muncitor calificat III (bucătar) la formația de hrănire nr. 1, la sediul din str. Izvor, nr. 110, Bucureşti, sector 5.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02574 Bucureşti, B-dul. Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, persoane de contact, p.c.c. Ilie Viorica şi p.c.c. Ungureanu Nicoleta, secretari ai comisiilor de concurs, telefon 021.319.58.58 int. 2217.

descarca: UM-02574-Bucuresti.docx 41KB DOCX

Apply for this Job