Funcții contractuale (9 posturi) – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, din Târgu Bujor, județul GalațiFuncții contractuale (9 posturi)

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, din Târgu Bujor, județul Galați

11 mai 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, din Târgu Bujor, județul Galați organizează concurs pentru ocuparea a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

 • auditor;
 • inspector de specialitate (achiziții publice);
 • asistent cercetare științifică (Laborator material săditor genetică, ameliorarea viței de vie);
 • asistent cercetare științifică (Laborator agrotehnica plantei și ecologie);
 • muncitor calificat (electrician) vinificație;
 • muncitor calificat (sudor) vinificație;
 • muncitor calificat (mecanizator) Ferma 2;
 • muncitor necalificat vinificație – 2 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • auditor:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;
  • certificat de atestare în activitatea de auditor public intern;
  • cunoștințe solide de operare PC.
 • inspector de specialitate (achiziții publice):
  • studii superioare cu diplomă de licență economice, juridice sau agronomice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • cunoștințe de operare calculator – nivel avansat.
 • asistent cercetare științifică (Laborator material săditor, genetică, ameliorarea viței de vie):
  • studii superioare în agronomie sau biologie;
  • fără vechime.
 • asistent cercetare științifică (Laborator agrotehnica plantei și ecologie):
  • studii superioare în agronomie/horticultură;
  • fără vechime.
 • muncitor calificat (electrician):
  • studii medii/școală profesională;
  • diplomă/certificat de calificare în domeniu;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani.
 • muncitor calificat (sudor) vinificație:
  • studii medii/școală profesională;
  • diplomă/certificat de calificare în domeniu;
  • vechime în specialitate studiilor – minimum 3 ani.
 • muncitor calificat (mecanizator) Ferma 2:
  • studii medii/generale/școală profesională;
  • carnet conducere tractor agricol;
  • vechime în specialitate – minimum 3 ani.
 • muncitor necalificat vinificație:
  • studii generale/medii/școală profesională;
  • cu sau fără vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 mai 2020, ora 15.00: data limită pentru depunere dosarelor.
 • 03 iunie 2020, ora 10.00: proba scrisă (auditor, inspector de specialitate, asistent cercetare științifică, muncitor calificat – electrician, muncitor calificat – sudor);
 • 03 iunie 2020, ora 10.00: proba practică (muncitor calificat – mecanic agricol, muncitor necalificat);
 • 05 iunie 2020, ora 10.00: proba interviu (pentru toate posturi).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, din Târgu Bujor, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65, județul Galați, telefon 0756/151.926.

Apply for this Job