Funcții contractuale (9 posturi) – Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie BraşovFuncții contractuale (9 posturi)

Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov

25 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. șef birou, cu studii superioare (S), la Birou Informatică și Statistică Medicală;
 2. referent debutant, specialitatea economist, cu studii superioare de scurtă durată (SSD), la Compartimentul achiziții publice;
 3. referent de specialitate debutant, specialitatea inginer, cu studii superioare de lungă durată (S), la Compartimentul Tehnic;
 4. profesor kinetoterapeut debutant, cu studii superioare (S);
 5. asistent medical principal șef secție, cu studii postliceale (PL), specialitatea medicină general, la Secția Clinică Recuperare Neuro-Psiho-Motorie;
 6. psiholog principal, cu studii superioare (S), la Ambulator Integrat Psihiatrie;
 7. infirmieră la Secția Neurologic II;
 8. infirmieră, la Secția Clinică Psihiatrie I;
 9. îngrijitoare, la Secția Clinică Psihiatrie I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef birou:
  • diplomă de licența în specialitatea biroului (inginer în specialitatea informatica);
  • minimum 2 ani vechime în specialitate.
 • referent debutant, specialitatea economist, cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
  • diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate;
  • fără condiție de vechime.
 • referent de specialitate debutant, specialitatea economist, cu studii superioare de lungă durată (S):
  • diplomă de licență în specialitate;
  • fără condiție de vechime.
 • profesor kinetoterapeut debutant, cu studii superioare (S):
  • diplomă de licență în specialitate;
  • fără condiție de vechime.
 • psiholog principal, cu studii superioare (S), specialitatea psihologie clinică:
  • diplomă de licență în specialitate;
  • examen de grad principal;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate.
 • asistent medical șef secție:
  • diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale;
  • grad principal;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate.
 • infirmieră:
  • școală generală
  • curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R/M.M.F.P.S.;
  • minimum 6 luni vechime în activitate.
 • îngrijitoare:
  • școală generală;
  • fără condiție de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 decembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 decembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 decembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, telefon 0268/511.481, int. 155 sau 129, fax 0268.511.481/129 sau 155, e-mail: runos@spnbrasov.ro.

Apply for this Job