Funcții contractuale (9 posturi) – Primăria Oraşului Rovinari, judeţul GorjFuncții contractuale (9 posturi)

Primăria Oraşului Rovinari, judeţul Gorj

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Rovinari, judeţul Gorj organizează concurs de recrutare a funcțiilor contractuale, pentru ocuparea pe perioadă determinată, perioada de implementare proiect „PRO EDUCAȚIE” finanțat din fonduri europene nerambursabile POCU – 106803, după cum urmează:

 1. expert implementare și monitorizare – 1 post;
 2. consilier psihologic – 2 posturi;
 3. ajutor educator – 4 posturi;
 4. mentor activități didactice – 1 post;
 5. expert dezvoltare parteneriate – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert implementare și monitorizare:
  • studii superioare de lungă durată – 4 ani;
  • experiență generală în muncă – 5 ani;
  • experiență specifică în coordonarea de activități și/sau cunoașterea mecanismului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene – 1 an.
 • consilier psihologic:
  • studii superioare de scurtă durată în domeniul psihologiei – 3 ani;
  • experiență generală în muncă – 3 ani;
  • experiență specifică în prestarea serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică – 1 an.
 • ajutor educator:
  • absolvenți studii medii, cu diplomă de bacalaureat – 4 ani;
  • experiență generală în muncă – 2 ani;
  • experiență specifică în domeniul îngrijirii copiilor inclusiv în servicii suport pentru învățământul preșcolar -1 an.
 • mentor activități didactice:
  • studii superioare de lungă durată – 5 ani;
  • experiență, generală în muncă – 10 ani;
  • experiență specifică în activități didactice – 7 ani.
 • expert dezvoltare parteneriate:
  • studii superioare de scurtă durată – 3 ani;
  • experiență generală în muncă – 3 ani;
  • experiență specifică de lucru în domeniuL resurselor umane/experiență în dezvoltare parteneriate sau în proiecte/curs de formare profesională în domeniul resurselor umane sau în activități sociale – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 21 martie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Rovinari, judeţul Gorj, Str. Florilor nr. 2, telefon: 0253/371.095, interior 111.

Apply for this Job