Funcţii contractuale (9 posturi) – Complexul Muzeal Judeţean NeamţFuncţii contractuale (9 posturi)

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ

4 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, respectiv nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante/temporar vacante, astfel:

 1. muzeograf IA în cadrul Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu licență sau echivalent în specialitatea istorie sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) în același domeniu;
  • studii de master;
  • vechimea în domeniu minimum 10 ani – poziția 65 în statul de funcții.
 2. muzeograf debutant în cadrul Secției Muzeale II Piatra-Neamț, Muzeul de Artă Piatra-Neamț, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu licență sau echivalent în specialitatea istorie, istoria artei/arte plastice sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) în același domeniu;
  • studii de master – poziția 22 în statul de funcții.
 3. fotograf debutant în cadrul Secției Muzeale 1 Piatra-Neamț Bicaz, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu licență sau echivalent în specialitatea arte/fotografie sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) în același domeniu;
  • studii de master – poziția 11 în Statul de funcții;
 4. gestionar-custode debutant în cadrul Galeriilor de Artă, Lascăr Viorel, Piatra-Neamț, 2 posturi, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție:
  • studii medii – poziția 26 și 27 în statul de funcții.
 5. gestionar-custode II în cadrul Secției Muzeale Roman, Muzeul de Istorie Roman, pentru perioadă determinată (până la revenirea titularului pe post), nivel de execuție:
  • studii medii;
  • vechimea în muncă de minimum 3 ani – poziția 55 în statul de funcții;
 6. supraveghetor în cadrul Secției Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamț, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție:
  • studii generale;
  • vechimea în muncă de minimum 1 an – poziția 78 în stabil de funcții;
 7. conservator II în cadrul Secției Muzeale II Piatra-Neamț, Muzeul de Artă Piatra-Neamț, pentru perioadă determinată (până la revenirea titularului pe post), nivel de execuție:
  • studii medii;
  • vechimea în muncă de minimum 3 ani – poziția 23 în statul de funcții;
 8. muncitor calificat I (mecanic instalator) în cadrul Secției Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamț, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție:
  • studii generale/profesionale/medii;
  • vechimea în muncă de minimum 10 ani – poziția 85 în statul de funcții.
 9. muncitor calificat II (electrician) în cadrul Secției Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamț, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție:
  • studii generale/profesionale/medii;
  • vechimea în munsăde minimum 5 ani – poziția 86 în statul de funcții.
 10. muncitor calificat II (zidar-faianțar) în cadrul Secției Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamț, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție:
  • studii generale/profesionale/medii;
  • vechimea în muncă de minimum 5 ani – poziția 87 în statul de funcții.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iunie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 iulie 2019: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț, Str. M. Eminescu nr. 10, telefon: 0259/442.033, interior 217.

Apply for this Job