Funcții contractuale (9 posturi) – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“, din BucureştiFuncții contractuale (9 posturi)

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“, din Bucureşti

29 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“, din Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. șef depozit II – Serviciul Administrativ Tehnic;
 2. bibliotecar IA S – Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor;
 3. bibliotecar IA S – Serviciul Periodice;
 4. bibliotecar II S – Serviciul Conservarea Colecțiilor;
 5. bibliotecar I S – Serviciul Comunicarea Colecțiilor;
 6. asistent cercetare S – Serviciul Cercetare, Metodologie;
 7. bibliotecar I S – Filialei de Biologie – Secția Botanică;
 8. asistent cercetare S – Filiala de Filosofie;
 9. consilier I S – Biroul Comunicare și Relații Publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • bibliotecar II S – Serviciul Conservarea Colecțiilor, perioadă nedeterminată:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență/studii masterale în domeniul biblioteconomiei și știința informării curs inițiere în biblioteconomie;
  • vechime în biblioteca universitară – minimum 1 an.
 • asistent cercetare S – Filiala de Filosofie, perioadă nedeterminată:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență/studii masterele/doctorand:
  • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară ocupării postului.
 • bibliotecar IA S – Serviciul Periodice, perioadă nedeterminată:
  • studii superioare în domeniul biblioteconomiei și științei informării absolvite cu diplomă de licență sau studii masterele;
  • cunoașterea și utilizarea programelor MS Office (Word. Excel. PowerPoint), Internet, baze de date și sisteme informatice de bibliotecă;
  • vechime minimă de 6 ani în activitatea specifică de bibliotecă/ specialitatea studiilor;
  • deținerea unui certificat de competență recunoscut pentru ocupația expert achiziții publice; cunoștințe teoretice și practice în domeniul achizițiilor;
  • experiența profesională în domeniul achizițiilor publice de minimum 5.
 • bibliotecar IA S – Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor, perioadă nedeterminată:
  • studii superioare în domeniul biblioteconomiei și științei informării absolvite cu diplomă de licență sau studii masterale/studii postuniversitare în domeniul biblioteconomici/curs inițiere în biblioteconomie;
  • cunoașterea și utilizarea programelor MS Office (Word. Excel, PowerPoint), Internet, baze de date și sisteme informatice de bibliotecă;
  • vechime de minimum 1 an în activitatea specifică de bibliotecă.
 • asistent cercetare S – Serviciul Cercetare. Metodologie, perioadă nedeterminată:
  • studii superioare din sfera științelor socio-umane – litere, istorie, limbi străine, sociologie, psihologie, pedagogie, filozofie, științe politice;
  • specifice postului: studii postuniversitare, doctorat;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
  • curs de biblioteconomie;
  • experiență de redactare și publicare a materialelor științifice;
  • abilități de cercetare bibliografică.
 • bibliotecar I S – Serviciul Comunicarea Colecțiilor, perioadă nedeterminată:
  • studii superioare în domeniul biblioteconomiei și științei informării absolvite cu diplomă de licență sau studii masterale/studii postuniversitare în domeniul biblioteconomiei;
  • vechime: minimum cinci ani de activitate într-o bibliotecă.
 • bibliotecar I S – Filialei de Biologie – Secția Botanică, perioadă nedeterminată:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau studii masterale/cursuri post universitare în domeniul biblioteconomiei și știința informării/curs inițiere în biblioteconomie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului, respectiv în domeniul biblioteconomiei și știința informării – minimum l an.
 • șef depozit II – Serviciul Administrativ Tehnic, perioadă nedeterminată:
  • studii medii;
  • vechime – minimum 3 ani într-o bibliotecă;
  • experiență ca gestionar – minimum 3 ani.
 • consilier I S – Biroul Comunicare și Relații Publice:
  • studii: superioare în domeniul comunicării, relațiilor publice, jurnalismului;
  • studii specifice postului: vechime în Comunicare și Relații Publice – minimum 3 ani;
  • cunoștințe Operare PC pachetul Microsoft Oftice (Word, Excel. Power Point);
  • utilizare e-mail, navigare internet – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 februarie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 februarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“, din Bucureşti, str. Boteanu nr 1, sector 1, telefon 021/313.16.05. interior 258.

Apply for this Job