Funcții contractuale – Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia LevantuluiFuncții contractuale

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacante, de:

 • 2 posturi de consilier, IA (S);
 • 1 post consilier, grad I (S);
 • 1 post referent, treapta IA (M).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 1 post consilier {S), grad i protecţia mediului natural – specialitate geografie in cadrul Departamentului patrimoniu natural şi cultural, normă întreagă Sh.’zi. perioadă determinată (3 ani):
  • studii superioare cu licenţă în domeniile – geografia, ecologie, protecţia mediului;
  • vechime în muncă minimum 3 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani;
  • experienţă în domeniul protecţiei mediului, reprezentare cartografică;
  • cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională.
 • 1 post consilier (S) IA – activitate accesare şi implementare fonduri structurale și de coeziune europene, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT, normă întreagă 8h/zi, perioadă determinată (3 ani):
  • studii superioare cu licenţă în domeniile: economic/juridic/tehnic;
  • diplomă expert accesare fonduri;
  • vechime în muncă minimum 5 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
  • experienţă specifică în proiecte, minimum 5 proiecte accesate, implementate sau în curs de implementare;
  • cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană);
  • capacitate de a lucra independent, fină îndrumare, dar şi în echipă;
  • cunoştinţe, economice şi de achiziţii publice, nivel mediu.
 • 1 post consilier (economist) (S), grad IA în cadrul Compartimentului financiar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedetenninată
  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
  • vechime în muncă de minimum 5 ani:
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
  • vechime efectivă în domeniul financiar contabil în instituţiile publice de minimum 3 ani:
  • cunoştinţe avansate de operare calculator, a programelor specifice domeniului financiar contabil al instituţiilor publice (FOREXEBUG).
 • 1 post referent (atribuţii casierie şi gestionarea patrimoniului             I.S.A.C.C.L.) (M), treapta IA în cadrul Compartimentului Finaaciar contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedetenninată:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă de minimum 5 ani;
  • vechime în domeniul de referinţă dc minimum 3 ani;
  • cunoştinţe avansate de operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 noiembrie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 noiembrie 2018, ora 12.00 proba scrisă (fără a se depăşi durata maximă admisă de 3 ore), la sediul Institutului.;
 • 23 noiembrie 2018,ora 10.00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București, Str. Povernei nr. 6, sector 1, telefon 0723.782.499.

Apply for this Job