Funcții contractuale (6 posturi) – Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului BucureștiFuncții contractuale (6 posturi)

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 post expert IA (geologie);
 • 1 post consilier IA (accesare fonduri europene);
 • 1 post expert IA (achiziţii publice);
 • 1 post consilier IA (economisi);
 • 1 post referent IA (casierie şi gestionare patrimoniu);
 • 1 post referent IA (şofer).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va desfăşură la sediul din Bucureşti, bd. Mareşal Constantin Prezannr. 2A, sectorul I şi va avea următoarele probe: proba scrisă şi proba interviu, pentru postul de referent (şofer) va ti probă practică.

Condiţii generale de ocupare a postului sc regăsesc pe site-ul institutului.

 • Condiţiile specifice de ocupare a posturilor sunt:
 • 1 post expert IA (specialitatea geologie), normă 4h/zi, perioadă determinată 3 ani în cadrul Departamentului istoria şi cultura Levantului:
  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ingineriei geologice sau geologiei;
  • vechime în muncă minimum 5 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
  • experienţă în domeniile: evaluării, prevenţiei şi monitorizării riscurilor naturale/măsurătorilor geofîzice/aerofotogrammetrie şi imagistică geologică;
  • cunoştinţe lingvistice: limba engleză (nivel mediu).
 • 1 post consilier (S) IA- activitate accesare şi implementare fonduri structurale si de coeziune europene, normă întreagă 8li/zi, perioadă determinată (3 ani), în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT;
  • studii superioare cu licenţă în domeniile: economic/juridic/tehnie;
  • diplomă expert accesare fonduri;
  • vechime în muncă minimum 5 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
  • experienţă specifică în proiecte, minimum 5 proiecte accesate, implementate sau în curs de implementare;
  • cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană);
  • capacitate de a lucra independent. Iară îndrumare, dar şi în echipă;
  • cunoştinţe, la nivel mediu, economice şi de achiziţii publice.
 • 1 post expert (S) grad IA, normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului achiziţii publice:
  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul econoinic/juridic/tehmc;
  • vechime în muncă de minimum 5 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
  • experienţă de minimum 3 ani într-un post cu atribuţii similare – achiziţii publice într-o instituţie publică;
  • cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în
  • domeniul achiziţiilor publice la instituţiile publice;
  • certificat de participare la cursuri de achiziţii publice;
  • cunoştinţe avansate de operare calculator.
 • 1 post consilier (economist) (S), grad IA normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului financiar contabil, studii superioare, absolvite cu diploma de licenţă în domeniul economic:
  • vechime în muncă de minimum 5 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
  • vechime efectivă în domeniul financiar contabil în instituţiile publice de minimum 3 ani;
  • cunoştinţe avansate de operare calculator, a programelor specifice domeniului financiar contabil ¿1 instituţiilor publice (FOREXEBUG).
 • 1 post referent (atribuţii casierie şi gestionarea patrimoniului I.S.A.C.C.L.) (M), treapta IAnormă întreagă 8h/zL, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Financiar contabil:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă de minimum 5 ani;
  • vechime în domeniul de referinţă de minimum 3 ani;
  • cunoştinţe avansate de operare calculator
 • 1 post referent IA (şofer) (M), normă 8h/zi, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului administrativ tehnic:
  • studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat;
  • vechime în muncă minimum 5 ani;
  • experienţă de minimum 3 ani intr-un post similar;
  • permis de conducere categoria B – minimum 5 ani;
  • fără cazier judiciar;
  • cunoştinţe minime de mecanică auto.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 decembrie 2018, ora 12.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 21 ianuarie 2019: proba interviu.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 15.01.2019, ora 11.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul institutului. Pentru postul de referent IA (şofer) începând cu ora 10.00 se va susţine proba scrisă şi începând cu ora 15.00 proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București, bd. Mareşal Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1, tel. 0723.782.499.

Apply for this Job