Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului SălajFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

15 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • 1 post de șef centru, cu studii superioare cu diplomă de licență în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau studii superioare cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale la Centrul de Recuperare și Reabihtare Neuropsihiatrică Jibou;
 • 2 posturi de infirmier, cu studii medii cu diplomă de bacalaureat sau studii generale și curs de calificare de infirmier la Complexul de Servicii Sociale nr, 2, Zalău, fără vechime în muncă;
 • 2 posturi de educator, cu studii medii cu diplomă de bacalaureat, la Complexul de Servicii Sociale nr. 2, Zalău, fără vechime în muncă:
 • 1 post de infirmier cu studii medii cu diplomă de bacalaureat sau studii generale și curs de calificare de infirmier la Complexul de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei fără vechime în muncă;
 • 1 post de psihopedagog cu studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea psihopedagogie la Complexul de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei, fără vechime în muncă;
 • 1 post de educator cu studii medii cu diplomă de bacalaureat, la Complexul de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei fără vechime în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 13 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare privind organizarea concursului se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, Str. Unirii nr. 20, Zalău – Compartimentul resurse umane sau telefon: 0260/615.017.

Apply for this Job