Funcții contractuale – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ClujFuncții contractuale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

11 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post, asistent social specialist, cod COR 263501, pe perioadă nedeterminată, la Unităţi de tip familial Gherla (probă scrisă şi probă interviu).
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială, specializarea asistenţă socială;
  • vechime de minimum 4 ani în specialitatea studiilor.
 • 1 post, asistent social practicant, cod COR 263501, pe perioadă nedeterminată la Centrul de îngrijire şi asistenţă „Sf. Nicolae“ Mociu (probă scrisă şi probă interviu).
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială, specializarea asistenţă socială;
  • vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor.
 • 1 post, fiziokinetoterapeut, cod COR 226401, pe perioadă nedeterminată, la Centru comunitar judeţean – Complex de servicii sociale
  • comunitare pentru copii şi adulţi Cluj – Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi/handicap motor/fizic şi neuropsiliic (probă scrisă şi probă interviu).
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul sănătate, specializarea balneofiziokinetoterapie şi recuperare;
  • vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor.
 • 1 post, logoped, cod COR 226603. pe perioadă nedeterminată, la Centru comunitar judeţean – Complex de servicii sociale comunitare pentru copii şi adulţi – Centru de zi/recuperare pentru copii autişti (probă scrisă şi ţtrobă interviu).
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul ştiinţe ale educaţiei, specializarea psihopedagogie specială sau pedagogie socială;
  • vechime de minimum 4 ani în specialitatea studiilor.
 • 1 post, inspector de specialitate (economist), gradul IA, cod COR 263102, pe perioadă nedeterminată, la Unităţi de tip familial Gherla (probă scrisă şi probă interviu).
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime minimum 7 ani în specialitatea studiilor.
 • 1 post, educator, cod COR 234202, pe perioadă nedeterminată, la Unităţi de tip familial Gherla (probă scrisă şi probă interviu).
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii superioare cu diplomă de licenţa;
  • vechime pe studii superioare minimum 1 an.
 • 1 post, educator, cod COR 235203, pe perioadă nedeterminată, la Complexul Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap – Case de Tip Familial Cluj-Napoca (probă scrisă şi probă interviu).
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii superioare cu diplomă de licenţă;
  • vechime pe studii superioare minimum 1 an.
 • 1 post, kinetoterapeut, cod COR 226405, pe perioadă nedeterminată, la Căminul pentru persoane vârstnice Gherla (probă scrisă şi probă interviu).
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul lrinetoterapiei,
  • specializarea kmetoterapie şi motricitate specială;
  • vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor.

[cgcontractual10]

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 august 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 08 august 2018: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 37-39, Serviciul Resurse Umane, telefon 0264/420.146 şi 0264/420.147, interior 433.

descarca: concurs-02.08.2018-2.pdf 517KB PDF

Apply for this Job