Funcții contractuale – Centrul Judeţean pentru Cultură Bistrița-NăsăudFuncții contractuale

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistrița-Năsăud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de conducere, contabil şef – pe perioadă nedetenninată, de execuţie, dansator treapta III, dansatoare treapta III, pe perioadă nedeterminată, în data de 28.01.2019, la sediul instituţiei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • contabil şef gradul II:
 • Condiţii generale – sunt cele prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Condiţii specifice:
  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • documente care atestă absolvirea de cursuri/ specializări/perfecţionări;
  • experienţă în domeniul studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.
 • Funcţiile contractuale de execuţie vacante, pentru care se organizează concurs:
 • Direcţia Artistică de Promovare Cultural – Muzicală şi Spectacol Folcloric „Dor Românesc“, Serviciul Coregrafie.
 • Condiţii generale: sunt cele prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • dansator, treapta III.
 • Condiţii specifice:
  • vechime în activitate minimum 2 ani;
  • adeverinţă sau orice alt document care să ateste faptul că au activat intr- un ansamblu folcloric;
  • vârsta minimum 16 ani, maximum 25 ani;
  • înălţime – minimum 175 cm;
  • aspect fizic plăcut;
  • disponibilitate la efort prelungit.
 • dansatoare, treapta III.
 • Condiţii specifice:
  • vechime în activitate minimum 2 ani;
  • adeverinţă sau orice alt document care să ateste faptul că au activat într- un ansamblu folcloric;
  • vârste minimum 16 ani, maximum 25 ani;
  • înălţime minimum 165 cm;
  • aspect fizic plăcut;
  • disponibilitate la efort prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 ianuarie 2019, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă contabil şef;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba practică pentru funcţiile de dansatori.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul pentru Centrului Judeţean Cultură Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, Str. General Grigore Bălan nr. 11, județul Bistrița-Năsăud, telefon 0263/212.023.

Apply for this Job