Funcții contractuale – Autoritatea Feroviară Română - A.F.E.R.Funcții contractuale

Autoritatea Feroviară Română – A.F.E.R.

16 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Feroviară Română – A.F.E.R., organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale, vacante:

 • inspector de stat, gradul IA, 3 posturi, la Serviciul Control Siguranţa Circulaţiei, Audit;
 • inspector de stat, gradul IA, 2 posturi, şi referent, treapta IA, 1 post, la Serviciul Certificare şi Autorizare de Siguranţă;
 • inspector de stat, gradul IA, 2 posturi, la Serviciul Certificare Entităţi Responsabile cu întreţinerea Vagoanelor de Călători şi a Locomotivelor;

 

*        inspector de stat, gradul IA, I post, la Inspectoratul dc Siguranţă Feroviară Crai ova;

*        inspector de stat, gradul IA, i post, la Inspectoratul dc Siguranţă Feroviară Timişoara;

 • inspector de stat, gradul IA, 4 posturi, la Inspectoratul de Siguranţă Feroviară Braşov;

*        inspector de stat, gradul IA, 1 post, la Inspectoratul de Siguranţă Feroviară Galaţi;

Din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – O.N.F.R.:

 • expert, gradul IA, 1 post, expert, gradul II, 1 post, şi referent, gradul IA, 1 post, la Serviciul încercări, Teste Vehicule Feroviare;
 • inspector tehnic, gradul IA, 2 posturi, şi inspector tehnic, gradul 1,1 post, la Serviciul Monitorizare „CE’VNNTR;
 • expert, gradul IA, 1 post, la Serviciul Verificare „CE’VNNTR Vehicule;
 • expert, gradul IA, 1 post, la Serviciul Verificare „CE“/NNTR Subsisteme Structurale CCS la Bord şi Energie;
 • expert, gradul IA, 2 posturi, la Serviciul Verificare „CE”/NNTR Subsistem Structural Infrastructură.

Din cadrul Organismului de Licenţe Feroviare Român – OLFR:

 • expert, gradul IA, 1 post, la Compartimentul Licenţe pentru Manevră Feroviară.

Din cadrul celorlalte structuri organizatorice, altele decât organismele independente A.S.F.R, O.N.F.R, O.L.F.R.:

 • expert, gradul IA, 1 post, la Serviciul Transport Urban pe Şine;
 • economist debutant, 1 post, la Compartimentul Financiar Salarii şi economist, gradul IA, 1 post, la Compartimentul Contabilitate, din cadrul Serviciului Contabilitate – Financiar;
 • consilier juridic, gradul I, 1 post, la Serviciul Fonduri Structurale, Investiţii, Achiziţii;
 • expert debutant, 1 post, la Compartimentul Politici Publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Siguranţa Circulaţiei, Audit – A.S.F.R.:

–        studii universitare de licenţă tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 2 posturi – specializarea Material Rulant şi 3 post – specializarea Căi Ferate. Drumuri şi Poduri:

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în domeniul feroviar în activitatea de tracţiune, pentru posturile cu specializarea Material Rulant, şi în activitatea de exploatare şi întreţinere linii, pentru postul cu specializarea Căi Ferate. Drumuri şi Poduri;

–        cunoştinţe operare PC;

–        disponibilitate de deplasare în interesul serviciului pe raza inspectoratelor teritoriale din cadrul A.S.F.R. – A.F.E.R..

 • pentru funcţiile de inspector de stat, gradul IA (2 posturi) la Serviciul Certificare şi Autorizare de Siguranţă – A.S.F.R.:

–        studii universitare de licenţă tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializări specifice domeniului feroviar;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în domeniul feroviar;

–        cunoştinţe operare PC;

–        disponibilitate de deplasare în interesul serviciului pe raza inspectoratelor teritoriale din cadrul A.S.F.R. – A.F.E.R..

 • pentru funcţia de referent, treapta IA la Serviciul Certificare si Autorizare dc Siguranţă – A.S.F.R.:

–        studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 5 ani vechime în muncă şi în domeniul feroviar;

–        cunoştinţe operare PC.

 • pentru funcţiile de inspector de stat, gradul IA (2 posturi) la Serviciul Certificare Entităţi Responsabile cu întreţinerea Vagoanelor de Călători şi a Locomotivelor – A.S.F.R.:

–        studii universitare de licenţă tehnice absolvite cu diplomă de tieenţă sau echivalentă – specializarea Material Rulant;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în domeniul feroviar din care minimum 3 ani experienţă relevantă în domeniul întreţinerii vehiculelor feroviare;

–        cunoştinţe operare PC;

–        disponibilitate de deplasare în interesul serviciului pe raza inspectoratelor teritoriale din cadrul A.S.F.R. – A.F.E.R..

 • pentru funcţia de inspector de stat, gradul IA, la Inspectoratul de Siguranţă Feroviară Craiova – A.S.F.R.:

–        studii universitare de licenţă tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializări specifice domeniului feroviar;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în domeniul feroviar în activitatea de tracţiune;

–        cunoştinţe operare PC;

–        activitatea se desfăşoară pe raza Inspectoratului de Siguranţa Feroviară Craiova.

 • pentru funcţia de inspector de stat, gradul IA, la Inspectoratul de Siguranţă Feroviară Timişoara – A.S.F.R:

–        studii universitare de licenţă tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea Electromecanică;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în domeniul feroviar în activitatea de instalaţii;

–        cunoştinţe operare PC;

–        activitatea se desfăşoară pe raza Inspectoratului de Siguranţă Feroviară Timişoara.

 • pentru funcţiile de inspector de stat, gradul IA, la Inspectoratul de Siguranţă Feroviară Braşov – A.S.F.R:

–        studii universitare de licenţă tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: 2 posturi – specializarea Tehnica Transporturilor şi 2 posturi – specializarea Material Rulant/Inginerie în domeniul Mecanic;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în domeniul feroviar in activitatea de mişcare – comercial, pentru posturile cu specializarea Tehnica Transporturilor şi în activitatea de tracţiune, pentru posturile cu specializarea Material Ruiant’lnginerie în domeniul Mecanic;

–        cunoştinţe operare PC;

–        activitatea se desfăşoară pe raza Inspectoratului de Siguranţă Feroviară Braşov.

 • pentru funcţia de inspector de stat, gradul IA, la Inspectoratul de Siguranţă Feroviară Galaţi – A.S.F.R.:

–        studii universitare de licenţă tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea Material Rulant;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în domeniul feroviar în activitatea de tracţiune;

–        cunoştinţe operare PC;

–        activitatea se desfăşoară pe raza Inspectoratului de Siguranţă Feroviară Galaţi.

Pentru funcţiile de la Serviciul încercări, Teste Vehicule Feroviare – O.N.F.R:

 • expert, gradul IA – studii universitare de licenţă tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – profil Metalurgie;

-cursuri de instruire SR EN 1SO/CEI 17025/2005;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate,

–        experienţa în efectuarea încercărilor metalografice;

–        deprinderi şi cunoştinţe de utilizare a limbii engleze;

–        cunoştinţe operare PC:

-disponibilitate la deplasări în interesul serviciului.

 • expert, gradul II – studii universitare de licenţă tehnice economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–        absolvent al unui program de formare profesională cu recunoaştere naţională de manager proiect;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului: minimum 5 ani vechime în specialitate;

–        experienţă relevantă în elaborarea şi implementarea proiectelor din fenduri nerambursabile, din punct de vedere tehnic/financiar;

–        deprinderi şi cunoştinţe de utilizare a limbii engleze;

–        cunoştinţe operare PC;

–        disponibilitate la deplasări în interesul serviciului.

 • referent, gradul IA – studii superioare de scurtă durată tehnice absolvite cu diplomă – profil mecanic;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 5 ani vechime în specialitate;

–        experienţă în efectuarea încercărilor mecanice aplicate vehiculelor

feroviare;

–        deprinderi şi cunoştinţe de utilizare a limbii engleze;

–        cunoştinţe operare PC;

–        disponibilitate la deplasări în interesul serviciului.

Pentru funcţiile de la Serviciul Monitorizare „CE“/NNTR – O.N.F.R.:

 • inspector tehnic, gradul IA (2 posturi) şi inspector tehnic, gradul I (1 post) – studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea Material Rulant/profil Mecanic;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate – pentru posturile de inspector tehnic, gradul IA şi minimum 10 ani vechime în specialitate – pentru postul de inspector tehnic, gradul I, din care experienţă relevantă în activitatea feroviară de material rulant (construcţie, modernizare, exploatare, întreţinere şi reparare a materialului rulant, fabricarea şi recondiţionarea subansamblurilor şi pieselor de schimb utilizate la revizia şi repararea materialului rulant);

–        cunoştinţe operare PC;

–        activitatea de desfăşoară pe raza Inspectoratelor de Siguranţă Feroviară Timişoara şi Braşov.

 • pentru funcţia de expert, gradul IA, la Serviciul Verificare ,,CE“/NNTR Vehicule -O.N.F.R.:

–        studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea Material Rulant/profil Mecanic:

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în activitatea de construcţie, modernizare, exploatare, întreţinere şi reparare a materialului rulant, fabricarea şi recondiţionarea subansamblurilor şi pieselor de schimb utilizate la revizia şi repararea materialului rulant;

–        cunoştinţe operare PC.

 • pentru funcţia de expert, gradul IA la Serviciul Verificare „CE“/NNTR Subsisteme Structurale CCS la Bord şi Energie – ONFR:

–        studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea Telecomenzi şi Electronică în Transporturi Tehnologia Transporturilor şi Telecomenzi Feroviare,

-experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate;

–        cunoştinţe operare PC.

 • pentru funcţiile de expert, gradul IA (2 posturi) la Serviciul Verificare „CE“/NNTR Subsistem Structural Infrastructură – ONFR:

–        studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri;

-experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în domeniul infrastructură feroviară:

–        cunoştinţe operare PC.

 • pentru funcţia de expert, gradul IA, la Compartimentul Licenţe pentru Manevră Feroviară – O.L.F.R.:

–        studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea Material Rulant;

-experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în domeniul feroviar;

–        cunoştinţe privind legislaţia aplicabilă în domeniul de desfăşurare a activităţii şi legislaţia europeană aplicabilă în domeniul feroviar;

–        cunoştinţe operare PC.

 • pentru funcţia de expert, gradul IA, la Serviciul Transport Urban pe Şine:

–        studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specializarea Căi Ferate, Drumuri şi Foduri/Tehnică Transporturilor/Energetică;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate şi în domeniul feroviar în activitatea de infrastructură feroviară;

–        cunoştinţe operare PC.

 • pentru fimeţia de economist debutant la Compartimentul Financiar Salarii:

–        studii universitare economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–        cunoştinţe operare PC.

 • pentru funcţia de economist, gradul IA, la Compartimentul Contabilitate:

–        studii universitare economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 15 ani vechime în specialitate;

–        cunoştinţe operare PC.

 • pentru funcţia de consilier juridic, gradul I, la Serviciul Fonduri Structurale, Investiţii, Achiziţii:

–        studii universitare juridice absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă;

–        experienţă necesară executării atribuţiilor specifice postului – minimum 10 ani vechime în specialitate;

–        cunoştinţe operare PC.

 • pentru funcţia de expert debutant la Compartimentul Politici Publice:

–        studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor Administrative;

–        deprinderi şi cunoştinţe de utilizare a unei limbi de circulaţie internaţională;

–        cunoştinţe operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2018, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
 • Locul de desfăşurare a concursului – sediul Autorităţii Feroviare Române – AFER.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorităţii Feroviare Române – A.F.E.R. din Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 393, Sector 1, camera 43, telefon 021/307.79.18.

Apply for this Job