Funcții contractuale – Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din ConstanţaFuncții contractuale

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, cu sediul principal în Constanţa, strada Cristea Georgescu nr. 6 şi sediu secundar în Bucureşti, bd, Octăvian Goga nr. 2, Tronson 1, Intrarea B, etaj 5, sectorul 3, organizează concurs pentru ocuparea a 12 funcţii contractuale vacante de execuţie la Direcţia Economică, astfel cum sunt prezentate mai jos:

 • Compartimentul Financiar-Contabilitate:
  • 1 post funcţie de execuţie consilier debutant;
  • 2 posturi funcţie de execuţie consilier IA;
  • 2 posturi funcţie de execuţie consilier IA cu atribuţii de C.F.P.
 • Compartimentul Achiziţii:
  • 1 post funcţie de execuţie consilier II;
  • 1 posturi funcţie de execuţie consilier IA.
 • Compartimentul IT&C:
  • 2 posturi funcţie de execuţie consilier I A.
 • Compartimentul adininistrativ-auto:
  • 1 post funcţie de execuţie consilier II;
  • 1 post funcţie de execuţie consilier I A;
  • 1 post funcţie de execuţie referent IA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţii specifice pentru posturile de la compartimentul financiar- contabilitate:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor minimă necesară:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei consilier IA- minimum 9 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei consilier debutant – nu necesită vechime în specialitatea studiilor absolvite;
  • vechime minimă necesară în instituţiile publice 3 ani şi vechime în specialitatea studiilor minimum 9 ani exercitării funcţiei consilier IA, cu atribuţii de C.F.F.;
  • capacitate de analiză şi sinteză;
  • abilităţi de comunicare şi relaţionare;
  • cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, Excel, Power Point).
 • Condiţii specifice pentru posturile de la compartimentul achiziţii
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, juridice sau inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor minimă necesară:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei consilier IA- minimum 9 ani:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei consilier II- minimum 1 an.
 • Pentru postul de consilier IA:
  • curs de expert achiziţii publice – perfecţionare (specializare);
  • vechime în domeniul achiziţiilor publice – minimum 9 ani.
 • Pentru postul de consilier II
  • curs de expert achiziţii publice – perfecţionare (specializare);
  • capacitate de analiză şi sinteză;
  • abilităţi de comunicare şi relaţionare;
  • cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, Excel, Power Point).
 • Condiţii specifice pentru posturile de la compartimentul administrativ- auto:
 • Funcţiile de consilier
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime minimă necesară:
  • vechime în studii superioare pentru funcţia consilier IA – minimum 9 ani;
  • vechime în studii superioare pentru funcţia consilier II – minimum 1 an.
  • capacitate de analiză şi sinteză;
  • abilităţi de comunicare şi relaţionare;
  • cunoştinţe operare PC (Microsoft Office. Excel, Power Point);
  • experienţa în domeniu constituie un avantaj.
 • Funcţia de referent:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil real;
  • vechime minimă în muncă cu studii medii minimum 9 ani;
  • certificat ARR – şef coloană;
  • permis de conduce categoria B;
  • capacitate de analiză şi sinteză;
  • abilităţi de comunicare şi relaţionare;
  • cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, Excel, Power Point);
  • experienţa în domeniu constituie un avantaj.
 • Condiţii specifice pentru posturile de la Compartimentul IT&C;
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: matematică, informatică, cibernetică, informatică şi statistică economică, ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, inginerie electrică, inginerie mecanică şi mecatronică, inginerie electronică şi telecomunicaţii;
  • vechime în muncă de minimum 9 ani în studii superioare;
  • vechime în domeniul IT&C – minimum 5 ani;
  • capacitate de analiză şi sinteză;
  • abilităţi de comunicare şi relaţionare;
  • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
  • specializări în domeniul reţelelor informatice şi securitatea lor dovedite prin diplome de absolvire.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 august 2018, ora 09.00 -14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 august 2018, ora 11:00: proba scrisă; 20 august 2018, ora 11:00: proba scrisă; (Monitorul Oficial al României, Partea a III a , nr. 815/10.08.2018)
 • 22 august 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorității Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa, str. Cristea Georgescu nr. 6 şi sediul secundar în Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, C.C.I.R. Business Center, tronson 1, intrarea B, etaj 5, sectorul 3, telefon 0720/060.143, 0371/002.798, interior 107.

Apply for this Job