Funcții contractuale – Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" al Consiliului Județean IașiFuncții contractuale

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași

15 februarie 2019

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, cu sediul în Iași, șoseaua Bucium nr. 80, județul lași, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante de execuție:

Economist, S, grad profesional I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, un post.

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați:

 1. a) să aibă studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență;
 2. b) vechime – minimum 4 ani în domeniul specific funcției.

Muncitor electrician, M, treapta profesională I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, un post.

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați:

 1. a) să aibă studii medii de specialitate absolvite (nu se cere diplomă de bacalaureat):
 2. b) vechime – minimum 7 ani într-un un post similar.

Muncitor mașinist/manipulant decor, M, treapta profesională II, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată. un post.

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați:

 1. a) să aibă studii medii sau profesionale (nu se cere diplomă de bacalaureat);
 2. b) vechime – minimum 4 ani.

Operator imagine, S, grad profesional I, cu normă întreagă, pc durată nedeterminată, un post.

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați:

 1. a) să aibă studii superioare tehnice sau de specialitate (regie, teatru, cameraman, director de imagine) absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. b) vechime – minimum 4 ani într-un post similar sau echivalent funcției.

Solist vocal, S, debutant, cu jumătate de normă, pe durată nedeterminată, un post

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați:

 1. a) studii superioare muzicale absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. b) experiență scenică de cel puțin doi ani ca solist vocal al unui ansamblu folcloric din regiunea Moldova;
 3. c) premii individuale obținute pentru interpretarea cântecului popular – cel puțin două premii obținute la două concursuri folclorice diferite de nivel regional, național sau internațional.

Artist instrumentist (vioară), S, grad profesional I, normă întreagă, perioadă nedeterminată un post.

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați:

 1. a) studii superioare de lungă durată în domeniul muzical absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. b) vechime – minimum 4 ani într-un post similar.

Instrumentist (vioară), M, debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată un post.

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați:

 1. a) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) experiență scenică de cel puțin un an ca instrumentist – violonist într-un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.

Instrumentist (trompetă), M, debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, un post.

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați:

 1. a) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) experiență scenică de cel puțin un an ca instrumentist – trompetist într-un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.

Instrumentist (braci/vioară), M, debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, un post

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați:

 1. a) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) experiența scenică de cel puțin un an ca instrumentist – bracist/violonist într-un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.

a) Dansator-fată, M, debutant, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, 2 posturi;

b) Dansator-băiat, M, debutant, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, 2 posturi.

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați:

 1. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. experiență scenică de cel puțin 2 ani ca dansator intr-un ansamblu folcloric profesionist sau de amatori;
 3. dansator-fată – înălțimea între 1,60-1,70 m;
 4. dansator-băiat – înălțimea între 1,75-1,85 m;
 5. aspect fizic plăcut

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 martie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

Pentru toate funcțiile menționate mai sus concursul se va desfășura pe următoarele etape:

 1. a) selecția dosarelor în data de 04.03.2019, ora 17.00;
 2. b) proba scrisă, pentru postul de economist, S, I, în data de 11.03.2019, ora 09.00;
 3. c) proba practică în dala de 11.03.2019, ora 09.00, pentru posturile:

–        operator imagine, S, grad profesional I;

–        muncitor electrician, M, treapta I;

–        muncitor mașinist/manipulant decor, M, treapta II.

Proba practică în data de 11.03.2019, ora 14.00, pentru posturile:

–   dansator, fată. M, debutant, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, 2 posturi;

–    dansator, băiat, M, debutant, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, 2 posturi,

–    artist instrumentist-violonist, S, grad profesional 1;

–    instrumentist violonist/bracist, debutant;

–    instrumentist trompetă, M. debutant:

–    instrumentist violonist, M, debutant.

Proba practică în data de 11.03.2019. ora 16.00. pentru postul:

–        solist vocal, S. debutant

Proba interviu în data de 14.03.2019:

 • ora 9.00, pentru posturile:

–        economist, S, grad profesional I;

–        inginer imagine, S, grad profesional I;

–        muncitor electrician, M, treapta I;

–        muncitor mașinist/manipulant decor, M, treapta II.

 • ora 14.00, pentru posturile:

–        dansator – fată, M, debutant, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, 2 posturi;

–        dansator – băiat, M, debutant, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, 2 posturi;

–        artist instrumentist-violonist, S, grad profesional I;

–        instrumentist bracist/violonist, M, debutant;

–        instrumentist trompetă, M, debutant;

–        instrumentist violonist, M, debutant.

 • ora 16.00, pentru, postul:

–        solist vocal, S, debutant.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Anunțul detaliat privind desfășurarea concursului, precum bibliografia de concurs sunt afișate la avizierul instituției și pe site-ul Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte“ al Consiliului Județean lași, la adresa: ansamblul-cjiasi.ro, tel 0332.443.673.

Apply for this Job