Funcții contractuale – Academia de Studii Economice din BucureştiFuncții contractuale

Academia de Studii Economice din Bucureşti

23 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată și nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție și de conducere vacante, după cum urmează:

 • Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ
  • şef serviciu – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ – 1 post studii superioare, nivelul studiilor: licenţă, domeniul studiilor: drept/ştiinţe juridice, vechime în muncă – minimum 5 ani; vechime în specialitatea postului – minimum 5 ani.
 • Biroul arhivă:
  • arhivar – 1 post, studii medii, domeniul studiilor:studii de specialitate * absolvirea programului de formare profesională – perfecţionare pentru ocupaţia arhivar (cod COR 441301) organizat de Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică, din cadrai Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza“, potrivit art, 32 din l.egea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996. republicată în Monitorul Oficial al României, Partea a I-a, nr 293 ‘ 22.04.2014
 • Direcţia Achiziţii Publice:
  • şef serviciu – Serviciul achiziţii publice -1 post, studii superioare, nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,domeniul studiilor: juridic/tehnic, vechime în specialitatea postului: minimum 4 ani în achiziţii publice, certificat de expert achiziţii publice, recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificări sau studii postuniversitare în domeniul achiziţiilor publice.
 • Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată/Secretariat:
  • secretar -1 post studii superioare.
 • Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică/ Secretariat:
  • secretar – 1 post studii superioare.
 • Direcţia Relaţii Internaţionale – Biroul Erasnuis;
  • secretar III – 1 post studii superioare, nivelul studiilor: universitare de licenţă, domeniul studiilor – economice sau administrative.
 • Direcţia Relaţii cu mediul de afaceri – Biroul parteneriate cu mediul economico-social:
  • referent – 1 post, nivelul studiilor – superioare, domeniul studiilor: economice, vechime în specialitatea postului – 5 ani,
 • Cabinet Rector:
  • consilier – perioadă determinată 3 ani – 1 post, nivelul studiilor – superioare, domeniul studiilor – economice, vechime în specialitatea postului -5 ani.
 • Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră:
  • psiholog 1 post studii superioare, calificare – psiholog cu atestat în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională/consilier de carieră.
 • Consiliul de Studii Universitare de Doctorat/Biroul CSUD:
  • secretar II – 1 post, nivelul studiilor – superioare de lungă durată, vechime în muncă – minimum 2 ani în activitatea de secretariat (vechimea în activitatea de secretariat în cadrul unei facultăţi constituie un avantaj).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor,
 • 14 noiembrie 2018, ora 09.00 – proba scrisă și /practică;
 • 20 noiembrie 2018, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Date contact secretar comisie concurs: Stamate Carmen, tel. 0213191900/653 sau 298.

descarca: GOV-ANUNT-OCT-2018.docx 39KB DOCX

Apply for this Job