Funcții contractuale (80 posturi) – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea, Unitatea de Administrare TulceaFuncții contractuale (80 posturi)

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea, Unitatea de Administrare Tulcea

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea, Unitatea de Administrare Tulcea, cu sediul în Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 • 1 post de inspector de specialitate IA – pentru Compartimentul Personal Exploatare (1 post):
  • vechimea în specialitatea studiilor trebuie să fie de minimum 5 ani.
  • cunoştinţe operare PC nivel mediu (World şi Excel).
  • domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, specializarea: îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; Amenajări şi construcţii hidrotehnice; Ingineria mediului;
  • studii superioare, în conformitate cu nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare:
 • 1 post de consilier IA pentru Serviciul Plan, Exploatare, Patrimoniu (1 post):
  • studii superioare, în conformitate cu nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare:
  • domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, specializarea: îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; Amenajări şi construcţii hidrotehnice; Ingineria mediului;
  • cunoştinţe operare PC nivel mediu (World şi Excel);
  • vechimea m specialitatea studiilor trebuie să fie de minimum 5 ani.
 • 3 posturi de Muncitor Calificat I – pe perioadă nedeterminată pentru punctele de lucru: SRP2 – Sarichioi (1 post), SP1 – Sarichioi (1 post), SPA – Isaccea (1 post):
  • pentru absolvenţii de şcoală generală (8 ani/10 ani)+curs calificare de profil: vechime minimă ca electromecanic 5 ani;
  • pentru absolvenţii de şcoală generală (8 ani/10 ani) + şcoala profesională de profil sau şcoală generală (8 ani/10 ani) + şcoală profesională+curs calificare de profil: vechime minimă ca electromecanic 4 ani;
  • pentru absolvenţii de liceu de profil sau liceu (alte specializări) + curs calificare de profil: vechime minimă ca electromecanic 3 ani.
 • 5 posturi de muncitor calificat II – pe perioadă nedeterminată, pentru punctele de lucru: SPE – Zaghen (1 post), SPE2 – Grindu (1 post), SP1 – Babadag (2 posturi), SPE – Malcoci (1 post):
  • pentru absolvenţii de şcoală generală (8 ani/10 ani)+curs calificare de profil: vechime minimă ca electromecanic 4 ani;
  • pentru absolvenţii de şcoală generală (8 ani/10 ani) + şcoala profesională de profil sau şcoală generală (8 ani/10 ani) + şcoală profesională + curs calificare de profil: vechime minimă ca electromecanic 3 ani;
  • pentru absolvenţii de liceu de profil sau liceu (alte specializări) + cure calificare de profil: vechime minimă ca electromecanic 2 ani.
 • 2 posturi de muncitor calificat III – pe perioadă nedeterminată pentru punctele de lucru: SRPE 4 Văcăreni (1 post), SPE Km 161 (1 post):
  • pentru absolvenţii dc şcoală generală (8 ani/10 ani) + cure calificare de profil: vechime minimă ca electromecanic 3 ani:
  • pentru absolvenţii de şcoală generală {8 ani/10 ani) + şcoala profesională de profil sau Şcoala generală (8 ani/10 ani) + şcoală profesională-curs calificare de profil; vechime minimă ca electromecanic 2 ani;
  • pentru absolvenţii dc liceu dc profil sau liceu (alte specializări) + curs calificare de profil: vechime minimă ca electromecanic 1 an.
 • 68 posturi de muncitor calificat IV( posturi suplimentate prin Legea nr. 132/2017) – pe perioadă nedeterminată, pentru punctele de lucru: SRP1 Ostrov(3 posturi), SRP2 Ostrov (3 posturi), SFP6B (3 posturi), SPP6M (3 posturi), SP Ostrov (3 posturi), SPP Ostrov (3 posturi), SPA Cetate (3 posturi), SP Plutitoare Peceneaga (2 posturi), SPA Peceneaga (3 posturi), SRP1 Isaccea (3 posturi), SRP1 Mahmudia (3 posturi), SPP1 Mahmudia (3 posturi), SPP2 Mahmudia (3 posturi), SPP Dunavăţ (2 posturi), SP1 Sarichioi (lpost), SRP1 Sarichioi (3 posturi), SRP1 Babadag (3 posturi), SRP4 Babadag (3 posturi), SPP2 Babadag (3 posturi), SPA 6 Martie (1 post), SRPA1 6 Martie (3 posturi), SPP2 Vişina (3 posturi), SPP1 6 Martie (3 posturi), Parc Nave (1 post), CA4 Sarichioi (1 post), CAI Babadag (1 post), CA4 Babadag (2 posturi):
  • să aibă calificarea corespunzătoare profilului pentru care candidează;
  • fără cerinţe de vechime în specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 august 2017, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 09 august 2017, ora 10:00: proba scrisă/practică;
 • 16 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii de Administrare Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10, Compartiment Resurse Umane, telefon 0240/532.001.

Apply for this Job