Funcții contractuale (8 posturi) – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BucureştiFuncții contractuale (8 posturi)

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

29 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • 1 post administrator financiar – Centrul de consiliere și orientare în cariera:
  • nivelul studiilor superioare, cunoașterea limbii engleză – avansat, cunoștințe operare PC (pachet de programe MS Office, navigare internet), vechime în specialitatea postului minimum 14 ani, permis categoria B.
 • 1 post administrator financiar patrimoniu – Departamentul pentru Gestiunea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare și Activități Suport CDI:
  • nivelul studiilor superioare, domeniul studiilor economic, vechime în specialitatea postului, minimum 1 an, cunoașterea mecanismului finanțării din fonduri publice, cunoașterea de operare în platforme de depunere și implementare proiecte, nivel mediu, cunoașterea limbii engleze-nivel mediu, cunoștințe de contabilitate – nivel mediu.
 • 1 post îngrijitor cămin – Direcția Campus Studențesc – Serviciul Administrare și întreținere Cămin:
  • studii generale/medii.
 • 1 post îngrijitor cămin – Direcția Campus Studențesc – Serviciul Administrare și întreținere Cămin:
  • studii generale/medii.
 • 1 post muncitor necalificat – Direcția Campus Studențesc – Serviciul Administrare și întreținere Cămin:
  • studii generale/medii.
 • 2 posturi muncitor necalificat – S.C.D.V.P. Pietroasa – Istrița:
  • studii generale/medii.
 • 1 post administrator patrimoniu – S.C.D.V.P. Pietroasa – Istrița:
  • studii medii, curs SSM, vechime în specialitatea postului minimum 1 an, permis conducere categoria B, cunoștințe operare PC, limbi străine engleză – nivel mediu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 februarie 2020, ora 10.00 proba scrisă/proba practică/proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Bd. Mărești nr. 59, sectorul 1, telefon 031/433.42.11.

Apply for this Job