Funcţii contractuale (8 posturi) – Spitalul Municipal „Caritas” din Roşiorii de Vede, judeţul TeleormanFuncţii contractuale (8 posturi)

Spitalul Municipal „Caritas” din Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

9 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform, Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, număr 398/17.04.2019,

Spitalul Municipal „Caritas”, cu sediul în Roșiorii de Vede, str. Carpați nr. 33, județul Teleorman, anunță amânarea concursului conform H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea posturilor contractual vacante de: asistenți medicali debutanți, infirmiere, îngrijitori curățenie organizat inițial:

 • proba scrisă în data de 07.05.2019. ora 10.00;
 • proba interviu în data de 09.05.2019, ora 10.00.

astfel:

 • proba scrisă în data de 09.05.2019, ora 10.00;
 • proba interviu în data de 13.05.2019, ora 10.00.

Prin acest anunț venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial al României. Partea a III-a, număr 368/09.04.2019 paginile 6-7, cod 203125. Restul anunțului rămâne neschimbat.

Spitalul Municipal „Caritas” din Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante, de:

 1. asistent medical debutant – Secția Medicină Internă – Compartiment Cronici – 2 posturi;
 2. asistent medical debutant – Compartimentul Management al Calității Serviciilor Medicale – 1 post;
 3. infirmieră – Secția Medicină Internă – Compartimentul Cronici – 1 post;
 4. infirmieră – Compartiment Cardiologie – 1 post;
 5. infirmieră – Compartimentul Anestezie și Terapie Intensivă – 1 post;
 6. îngrijitor curățenie Secția Medicină Internă -Compartimentul Cronici – 1 post;
 7. îngrijitor curățenie – Secție Neurologie – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistenți medicali debutanți:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • fără vechime în specialitate.
 • infirmiere:
  • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
  • minimum 6 luni vechime în activitate.
 • îngrijitori curățenie:
  • școală generală;
  • fără vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 09 mai 2019, ora 10:00: proba interviu;
 • proba scrisă în data de 09.05.2019, ora 10.00;
 • proba interviu în data de 13.05.2019, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal „Caritas” din Roşiorii de Vede, str. Carpaţi nr. 33, judeţul Teleorman, telefon 0247/406.689.

Apply for this Job