Funcții contractuale (8 posturi) – Primăria Oraşului ComăneştiFuncții contractuale (8 posturi)

Primăria Oraşului Comăneşti

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Comăneşti, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. muncitor calificat salvator acvatic, Centrul de Agrement Trotuş (1 post);
 2. șef serviciu, Centrul de Agrement Trotuş (1 post);
 3. şef Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă (1 post);
 4. administrator la Centru de resurse şi instruire profesională (1 post);
 5. consilier formare profesională la Centru de resurse şi instruire profesională (1 post);
 6. asistent medical Centrul de Agrement Trotuş (1 post);
 7. muncitor calificat electrician, Centrul de Agrement Trotuş (1 post);
 8. îngrijitor, la Creşa nr. 1 (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat salvator acvatic, Centrul de Agrement Trotuş:
  • studii medii şi sperializare/perfecţionare de salvamar, salvator acvatic;
  • apt fizic – dovedit cu adeverinţa medicală eliberată de medic specialist.
 • șef serviciu, Centrul de Agrement Trotuş:
  • studii superioare, profil tehnic;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 2 ani.
 • şef Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă:
  • să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;
  • studii medii;
  • vechime în muncă/specialitate minimum 2 ani;
  • curs de şef serviciu absolvit într-un centru de formare autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări deţine brevet de pompier specialist, prevăzut de art. 28 din Ordinul nr. 96/2016.
 • administrator la Centru de resurse şi instruire profesională:
  • studii medii;
  • vechime în specialitate minimum 3 ani.
 • consilier formare profesională la Centru de resurse şi instruire profesională:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă profil ştiinţele comunicării;
  • cunoştinţe minime operare PC.
 • asistent medical Centrul de Agrement Trotuş:
  • studii postliceale sanitare.
 • muncitor calificat electrician, Centrul de Agrement Trotuş:
  • studii medii/generale specializare/perfecţionare de electrician;
  • vechime în muncă de minimum 5 ani în specialitate.
 • îngrijitor, la Creşa nr. 1:
  • studii medii/generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iulie-18 august 2017: perioada limită de depunere a dosarelor;
 • 16 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 august 2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Comăneşti, str. Ciobănuş nr. 2, județul Bacău, Compartimentul resurse umane, camera 4, telefon 0234/374.272, interior 127.

Apply for this Job