Funcții contractuale (8 posturi) – Spitalul Orăşenesc Băicoi, judeţul PrahovaFuncții contractuale (8 posturi)

Spitalul Orăşenesc Băicoi, judeţul Prahova

19 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc Băicoi, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • 1 (unu) post de fiziokinetoterapeut în Cabinetul de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie (baza de tratament);
 • 1 (unu) post de kineroterapeut în sata de kinctoterapie din cadrul Compartimentul ui Recuperare. Medicină Fizică şi Balneologie:
 • 1 (unu) post de asistent medical principal specialitatea balneofiziotcrapic în Compartimentului Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie;
 • 1 (unu) post de asistent medical specializarea nutriţie şi dietetică
 • 1 (unu) post de asistent medical specializarea igienă şi sănătate publică
 • 1 (unu) post de asistent medical gencralist în Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală
 • 1 (unu) post de asistent medical generalist în Secţia Medicină Internă
 • 1 (unu) post de asistent medical generalist debutant în Secţia Medicină Internă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţii specifice de participare la concursul de fiziokinetoterapeut
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut:
 • Condiţii specifice de participare la concursul de kinetoterapeut
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • 6 luni vechime în specialitate;
 • Condiţii specifice de participare la concursul de asistent medical principal specialitatea balneofizioterapie
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform II.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • examen pentru obţinerea gradului de principal (adeverinţa de obţinere a gradului de principal);
  • 5 ani vechime ca asistent medical specialitatea balneofizioterapie;
 • Condiţii specifice de participare la concursul de asistent medical specialitatea nutriţie şi dietetică
  • diploma de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • copia actului care atestă efectuarea specializării nutriţie şi dietetică
  • 6 luni vechime în specialitate
 • Condiţii specifice de participare la concursul de asistent medical debutant specialitatea igiena şi sănătate publică
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • copia actului care atestă efectuarea specializării igienă şi sănătate publică
 • Condiţii specifice de participare la concursul de asistent medical generalist (secţia medicină internă şi laborator radiologie)
  • diploma de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • 6 luni vechime în specialitate
 • Condiţii specifice de participare la concursul de asistent medical generalist debutant (secţia medicină internă):
  • diploma de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Băicoi, Str. Spitalului nr.7, judeţul Prahova, telefon 0244/261.087.

descarca: SP_OR_BAICOI_ANUNT-CONCURSURI_.doc 81KB DOC

Apply for this Job