Funcții contractuale (8 posturi) – Direcţia de Patrimoniu Istoric şi Turism Cultural Drobeta - Turnu SeverinFuncții contractuale (8 posturi)

Direcţia de Patrimoniu Istoric şi Turism Cultural Drobeta – Turnu Severin

18 decembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Patrimoniu Istoric şi Turism Cultural, cu sediul în Drobeta- Tumu Severin, Str. Portului nr. 5, judeţul Mehedinţi, organizează concurs de recrutare în baza H.G. nr. 286/2011, actualizată pentru ocuparea a 8 posturi vacante în regim contractual în perioada 16-19 ianuarie 2018, după cum urmează:

 • şef serviciu – Serviciul patrimoniu istoric şi turism cultural, economic şi administrativ – 1 post:
  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 7 ani;
  • master în specialitatea studiilor.
 • inspector de specialitate, grad I – Compartimentul patrimoniu istoric şi turism cultural – 1 post:
  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor umaniste şi arte;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 3 ani şi 6 luni;
  • cunoştinţe de limba engleză.â
 • inspector de specialitate debutant – Compartimentul patrimoniu istoric şi turism cultural – 2 posturi:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor umaniste şi arte;
  • cunoştinţe de limba engleza;
 • inspector de specialitate debutant – Compartimentul patrimoniu istoric şi turism cultural – 2 posturi:
  • studii universitare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale.
 • inspector de specialitate, grad IA – Compartimentul economic şi administrativ – 1 post:
  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor sociale, RSI – ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor, minimum 6 ani şi 6 luni.
 • inspector de specialitate debutant – Compartimentul patrimoniu istoric şi turism cultural – 1 post:
  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă m domeniul ştiinţelor sociale;
  • atestat în turism.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 ianuarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 ianuarie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Palatului Culturii „Teodor Costescu“, Drobeta-Turnu Severin, telefon 0252.311.020/0733.033.072, sau pe site-ul instituţiei palatalculturiiseverin.ro.

Apply for this Job