Funcții contractuale (7 posturi) – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-NapocaFuncții contractuale (7 posturi)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

6 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, astfel:

 1. portar – în cadrul Consilii, Restaurante şi Cămine Studenţeşti – Cămine;
 2. şef birou – în cadrul Biroului Imagine şi Relaţii Publice;
 3. laborant – în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, Departament I;
 4. muncitor calificat – bucătar – în cadrul Consilii, Restaurante şi Cămine Studenţeşti – Cantină;
 5. îngrijitoare clădiri (2 posturi) – în cadrul Consilii, Restaurante şi Cămine Studenţeşti-Cămine;
 6. administrator financiar cu atribuţii de control financiar preventiv – în cadrul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • portar – în cadrul Consilii, Restaurante şi Cămine Studenţeşti – Cămine:
  • nu necesită vechime;
  • studii necesare: 8 clase;
  • atestat agent de pază;
  • atestat de la poliţie.
 • şef birou – în cadrul Biroului Imagine şi Relaţii Publice:
  • vechime în muncă minimum 3 ani şi minimum 1,5 ani într-o instituţie de învăţământ superior;
  • studii necesare: diplomă de licenţă şi maşter în domeniul ştiinţele comunicării;
  • studii de doctorat în domeniul inginerie şi management;
  • certificat manager proiect – recunoscut de C.N.F.R A;
  • permis de conducere categoria B.
 • laborant – în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, Departament I:
  • nu necesită vechime;
  • absolvent al Facultăţii de Medicină Veterinară;
  • cunoştinţe de operare pe calculator;
  • permis de conducere categoria B.
 • muncitor calificat – bucătar – în cadrul Consilii, Restaurante şi Cămine Studenţeşti – Cantină:
  • vechime în muncă minimum 1 an;
  • studii necesare: generale sau şcoală profesională;
  • calificare de specialitate.
 • îngrijitoare clădiri – (2 posturi) în cadrul Consilii, Restaurante şi Cămine Studenţeşti-Cămine:
  • nu necesită vechime;
  • studii necesare: gimnaziale;
  • apt pentru lucrul la înălţime.
 • administrator financiar cu atribuţii de control financiar preventiv – în cadrul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca:
  • vechime efectivă minimum 3 ani în domeniul finanţelor publice;
  • studii superioare economice;
  • au capacitate deplină de exerciţiu;
  • prezintă minimum 2 scrisori de recomandare;
  • experienţă în domeniul controlului financiar preventiv constituie un avantaj;
  • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acesteia activităţi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2017, ora 10:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • şef birou, administrator financiar cu atribuţii de control financiar preventiv, portar și îngrijitoare clădiri:
  • 02 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 05 mai 2017, ora 10:00: proba interviu.
 • laborant și muncitor calificat – bucătar:
  • 02 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 05 mai 2017, ora 10:00: proba practică;
  • 10 mai 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la avizier – Clădire Rectorat-USAMV str. Mănăștur nr.3-5, camera 24, telefon 0264/596.384, interior 237 și pe site-ul universității.

Apply for this Job