Funcții contractuale (7 posturi) – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din BucureştiFuncții contractuale (7 posturi)

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Bucureşti

13 aprilie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

 • Camera de gardă – asistent medical principal generalist (PL) – 1 post;
 • Secţia Clinică Pediatrie – Compartiment Terapie Acută – asistent medical principal generalist (PL) -1 post;
 • Secţia Clinică Pediatrie – asistent medical principal generalist (PL) – 1 post;
 • Compartiment Cardiologie Pediatrică – asistent medical principal generalist – 1 post.
  • Nivel studii: diplomă de şcoală sanitară postlicealâ sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare confonn Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare.
  • Grad profesional principal.
  • Vechime în specialitatea de: asistent medical PL medicină generală – 5 ani.
 • Secţia Clinică Pediatrie – Compartiment Alergologie şi Imunotogie – infirmier II – 1 post;
 • Secţia Clinică Pediatrie – infirmieră – 1 post.
  • Nivel studii: şcoala generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România sau
  • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare.
  • Vechime în activitate – 6 luni.
 • Compartimentului de securitate a muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă – inginer, grad profesional I – 1 post;
  • Nivel studii – superioare tehnice cu diplomă de licenţă;
  • Vechime în specialitate – minimum 3 ani şi 6 luni.
  • Certificat de absolvire a programului de perfecţionare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă cu conţinut minim conform celui prevăzut în Anexa nr, 6 lit. B, din 1 f.G.R, nr, 1425/2006 (modificată şi completată) cu durată de cel puţin 80 de ore;
  • Certificat de absolvire a programului de pregătire în domeniul evaluării riscurilor la locurile de muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 mai 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 mai 2018, ora 13:00: proba scrisă;
 • 14 mai 2018, ora 13:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Bucureşti, bd. Basarabia nr. 21, sectorul 2, telefon: 021/323.22.30, interior 218, 239.

Apply for this Job