Funcții contractuale (7 posturi) – Primăria Municipiului Medgidia, județul ConstanțaFuncții contractuale (7 posturi)

Primăria Municipiului Medgidia, județul Constanța

3 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Medgidia, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

Post contractual de conducere:

 • Şef Serviciu, gradul profesional II, Serviciul Patrimoniu și Fond Locativ, vacant ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;

Posturi contractuale de execuţie:

 • Inspector de specialitate, gradul profesional II, vacant la Compartimentul Comercial și Relaţii Publice ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacant la Compartimentul Comercial și Relaţii Publice ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacant la Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări;
 • Muncitor, gradul profesional II, vacant la Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier – Compartimentul Administrare Săli de Sport;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacant la Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări – Compartimentul Publicitate, Locuri de Joacă, Scuar și Mobilier Urban – Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacant la Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări – Compartimentul Publicitate, Locuri de Joacă, Scuar și Mobilier Urban – Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţii specifice de participare pentru postul de șef serviciu:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ȋn domeniul știinţelor economice;
 • vechime ȋn muncă minim 10 ani;
 • vechime ȋn specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Condiţii specifice de participare pentru postul de inspector de specialitate

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ȋn domeniul știinţelor economice;
 • vechime ȋn muncă minim 5 ani;
 • vechime ȋn specialitatea studiilor: minim 2 ani.

Condiţii specifice de participare pentru posturile de muncitori, gradele profesionale II și IV, după cum urmează:

 • muncitor, gr. prof. II, Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier – Compartimentul Administrare Săli de Sport
 • muncitor, gr. prof. IV, Compartimentul Comercial și Relaţii Publice:
 • muncitor, gr. prof. IV, Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări:
 • studii minime absolvite: 8 clase;
 • vechime ȋn muncă minim 10 ani.

Condiţii specifice de participare pentru posturile de muncitori, gradul profesional IV, după cum urmează:

 • muncitor, gr. prof. IV, Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări – Compartimentul Publicitate, Locuri de Joacă, Scuar și Mobilier Urban
 • muncitor, gr. prof. IV, Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări – Compartimentul Publicitate, Locuri de Joacă, Scuar și Mobilier Urban
 • studii minime absolvite: 8 clase;
 • vechime ȋn muncă minim 1 an

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 februarie 2020, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 februarie 2020: ora 10.00 – proba scrisă pentru postul contractual de conducere de șef serviciu și pentru postul contractual de execuţie de inspector de specialitate;
 • 25 februarie 2020: ora 14.00 – proba practică pentru posturile contractuale de execuţie (muncitori, gradul profesional IV și II);
 • 28 februarie 2020: ora 09.00 – proba interviu pentru toate posturile scoase la concurs.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, județul Constanța, telefon 0241.814.085.

Apply for this Job