Funcții contractuale (7 posturi) – Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din BucureştiFuncții contractuale (7 posturi)

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti

13 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. 2 posturi vacante – expert în fizică medicală – Laboratorul de Radioterapie cu Energii Înalte;
 2. 1 post vacant – fizician – Laboratorul de Radioterapie cu Energii Înalte;
 3. 1 post vacant – șef birou – Biroul Achiziții Publice, Contractare gradul II;
 4. 1 post vacant – șef serviciu – Serviciul R.U.N.O.S. gradul II;
 5. 1 post vacant – asistent medical principal generalist (PL) – Sterilizare;
 6. 1 post vacant – asistent medical de radiologie (PL) – Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert în fizică medicală – Laboratorul dc Radioterapie cu Energii înalte: diplomă de licență în fizică sau echivalentă; grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat); curs de radioprotecție postuniversitar; permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN); 3 ani vechime ca fizician medical, concurs pentru ocuparea postului.
 • fizician – Laboratorul de Radioterapie cu Energii înalte: diplomă de licență în specialitate, 6 luni vechime în specialitate, concurs pentru ocuparea postului;
 • șef birou – Biroul Achiziții Publice, Contractare gradul II: diplomă de licență în domeniul economic sau juridic, studii superioare de lungă durată, 5 ani vechime în specialitate, certificat de absolvire curs expert în achiziții publice, concurs pentru ocuparea postului;
 • șef Serviciu – Serviciul R.U.N.O.S. gradul II: diplomă de licență în domeniul economic sau juridic, studii superioare de lungă durată, 5 ani vechime în specialitate, certificat de absolvire curs Managementul resurselor umane, concurs pentru ocuparea postului;
 • asistent medical principal generalist (PL) – Sterilizare: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, examen pentru obținerea gradului de principal, 5 ani vechime ca asistent medical, certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R, adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. în conformitate cu Hotărârea nr. 35/04.12.2015, concurs pentru ocuparea postului;
 • asistent medical de radiologie (PL) – Laboratorul de radiologie și imagistică medicală: diplomă de școală sanitară postliceală specializare în radiologie și imagistică medicală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specializare în radiologie și imagistică medicală, 6 luni vechime în radiologie și imagistică medicală, certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R, adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. în conformitate cu Hotărârea nr. 35/04.12.2015, concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 iunie 2019, între orele 09.00-15.30, proba scrisă (fizician; asistent medical generalist (PL); asistent medical radiologie (PL); șef birou – Biroul Achiziții; șef serviciu – Serviciul R.U.N.O.S.);
 • 04 iunie 2019, între orele 09.00-11.00, proba scrisă (expert fizică medicală)
 • 10 iunie 2019, între orele 09.00-15.30, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, telefon 021/227.11.23 sau 021/227.14.91.

Apply for this Job