Funcții contractuale (7 posturi) – Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării NaţionaleFuncții contractuale (7 posturi)

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării Naţionale

8 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil contractual, astfel:

 • laborant, gradul II, în Laboratorul de sisteme integrate de armament și apărare B.R.N. la Centrul de excelență în sisteme integrate de armament și geniu din Facultatea de sisteme integrate de armament, geniu și mecatronică:
  • absolvirea cu diplomă de licență a studiilor în domeniul chimie sau biochimie;
  • absolvirea unui curs de perfecționare în domeniul compușilor de interes militar;
  • studii de specialitate în domeniul chimie sau biochimie;
  • cunoștințe minime de specialitate în domeniul compușilor de interes militar;
  • vechime în muncă în domeniul chimic sau biochimic – minimum 2 ani.
 • tehnician, treapta III, în Formația sprijin tehnic din Atelierul de instruire practică Clinceni la directorul general administrativ:
  • absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
  • studii de specialitate în domeniul armamentului, munițiilor, explozivilor și sistemelor mecanice sau mecatronice;
  • vechime în muncă în domeniul munițiilor și explozivilor – minimum 6 luni;
 • tehnician, treapta I, în Laboratorul de sisteme autopropulsate la Centrul de excelență în sisteme autopropulsate și tehnologii pentru apărare și securitate din Facultatea de aeronave și autovehicule militare:
  • absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;
  • studii de specialitate în domeniul electromecanic;
  • cunoștințe minime de specialitate în domeniul autovehiculelor sau mecanic;
  • deținerea de permis de conducere categoria B;
  • vechime în muncă în domeniul postului; minimum 6 ani și 6 luni.
 • tehnician, treapta II, în Laboratorul de limbi străine, științe militare și management la Departamentul de limbi străine, științe militare și management:
  • studii medii în domeniul tehnic sau studii medii profil real;
  • cunoștințe de specialitate în domeniul IT (instalare, întreținere, testare, diagnosticare și reparare tehnică de calcul și periferice);
  • nivel mediu de cunoaștere a limbii engleze;
  • vechime în muncă în domeniul IT – minimum 3 ani și 6 luni.
 • tehnician, treapta I, în Formația sprijin tehnic din Atelierul de instruire practică Clinceni la directorul general administrativ:
  • absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;
  • studii/cursuri de specialitate în domeniul aerospațial, mecanic sau electric;
  • cunoștințe de specialitate în domeniul aerospațial, mecanic sau electric;
  • vechime în muncă în domeniul postului – minimum 6 ani și 6 luni.
 • tehnician, treapta III, în Laboratorul de robotică la Centrul de excelență în robotică și sisteme autonome din Facultatea de comunicații și sisteme electronice pentru apărare și securitate:
  • studii medii în domeniul tehnic sau profil real;
  • cunoștințe de specialitate în domeniul electronicii;
  • nivel mediu de cunoaștere a limbii engleze;
  • vechime în muncă în domeniul postului – minimum 6 luni.
 • șofer I, în Grupa transport din Plutonul tehnic la directorul general administrativ:
  • studii medii/generale;
  • permis de conducere categoriile: B, B+E, C, C+E, D, D+E;
  • vechime în muncă în domeniul postului – minimum 3 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. Desfășurarea probei de concurs, probă scrisă, 01.11.2019, astfel:
 • ora 09.00 pentru următoarele posturi:
  • laborant, gradul II în Laboratorul de sisteme integrate de armament și apărare C.B.RJN. la Centrul de excelență în sisteme integrate de armament și geniu din Facultatea de sisteme integrate de armament, geniu și mecatronică;
  • tehnician, treapta III, în Formația sprijin tehnic din Atelierul de instruire practică Clinceni la directorul general administrativ.
 • ora 11.00 pentru următoarele posturi:
  • tehnician, treapta I, în Laboratorul de sisteme autopropulsate la Centrul de excelență în sisteme autopropulsate și tehnologii pentru apărare și securitate din Facultatea de aeronave și autovehicule militare;
 • ora 13.00 pentru următoarele posturi:
  • tehnician, treapta II în Laboratorul de limbi străine, științe militare și management la Departamentul de limbi străine, științe militare și management;
  • tehnician treapta I în Formația sprijin tehnic din Atelierul de instruire practică Clinceni la directorul general administrativ.
 1. Desfășurarea probei de concurs – probă practică – 01.11.2019, astfel:
 • ora 10.00 pentru următoarele posturi:
  • tehnician, treapta III în Laboratorul de robotică la Centrul de excelență în robotică și sisteme autonome din Facultatea de comunicații și sisteme electronice pentru apărare și securitate;
  • șofer I, în Grupa transport din Plutonul tehnic la Directorul general adminis
 1. Susținerea interviului – 08.11.2019, astfel:
 • ora 09.00 pentru următoarele posturi:
  • laborant, gradul II, în Laboratorul de sisteme integrate de armament și apărare C R.N. la Centrul de excelență în sisteme integrate de armament și geniu din Facultatea de sisteme integrate de armament, geniu și mecatronică;
  • tehnician, treapta III, în Formația sprijin tehnic din Atelierul de instruire practică Clinceni la Directorul general administrativ.
 • ora 10.00 pentru următoarele posturi:
  • tehnician treapta III, în Laboratorul de robotică la Centrul de excelență în robotică și sisteme autonome din Facultatea de comunicații și sisteme electronice pentru apărare și securitate;
  • șofer I în Grupa transport din Plutonul tehnic la directorul general administrativ.
 •  ora 11.00 pentru următorul post
  • tehnician, treapta I, în Laboratorul de sisteme autopropulsate la Centrul de excelență în sisteme autopropulsate și tehnologii pentru apărare și securitate din Facultatea de aeronave și autovehicule militare;
 • ora 13.00 pentru următoarele posturi:
  • tehnician, treapta II, în Laboratorul de limbi străine, științe militare și management la Departamentul de limbi străine, științe militare și management;
  • tehnician, treapta I, în Formația sprijin tehnic din Atelierul de instruire practică Clinceni la Directorul general administrativ.

Data limită de depunere a dosarelor – 22.10.2019. ora 14.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, din Ministerul Apărării Naţionale, telefon 021.335.46.64, int. 267.

Apply for this Job