Funcții contractuale (6 posturi) – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie IaşiFuncții contractuale (6 posturi)

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție  vacante, după cum urmează:

 1. asistent medical cu PL, grad profesional bază în cadrul Secţiei Clinice I de Pneumologie;
 2. îngrijitoare în cadrul Secţiei Clinice I de Pneumologie (3 posturi);
 3. administrator, treapta profesională I în cadrul Bucătăriei Dietetice;
 4. şef serviciu în cadrul Serviciului Administrativ-Tehnic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii:
  • pentru postul de asistent medical cu studii PL: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • pentru posturile de îngrijitoare:
   • şcoală generală;
  • pentru postul de administrator, treapta profesională I:
   • diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau diplomă de bacalaureat în profil economic;
  • pentru postul de şef serviciu în cadrul Serviciului Administrativ-Tehnic:
   • diplomă de licenţă în specialitatea serviciului, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă ori studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti:
    1. din domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau în specializarea inginerie civilă,
    2. sau din domeniul de licenţă ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru construcţii.
 • vechime:
  • pentru postul de asistent medical cu studii PL, grad profesional bază:
   • minimum 6 luni vechime în specialitate:
  • pentru posturile de îngrijitoare:
   • nu este cazul;
  • pentru postul de administrator, treapta profesională I:
   • minimum 4 ani vechime în activitate;
  • pentru postul de şef serviciu:
   • 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 decembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, Str. Dr. I. Cihac nr. 30, etaj 5, județul Iasi, telefon 0232/270.915, 0232/239.408, interior 134

Apply for this Job