Funcții contractuale (6 posturi) – Muzeul Național de Artă Contemporană din BucureștiFuncții contractuale (6 posturi)

Muzeul Național de Artă Contemporană din București

21 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Național de Artă Contemporană din București organizează concurs pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

 1. șef secție colecții – conservare, gradul II, (S) – Direcția programe;
 2. muzeograf, gradul IA – Secția documentare – memorie digitală;
 3. casier, treapta I (M) – Direcția economică;
 4. muncitor calificat I (M) – șef formație muncitori (2 posturi);
 5. îngrijitor (G) – Direcția economică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef secție colecții – conservare:
  • are studii superioare absolvite cu diplomă de licență/respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare – științe umaniste și arte;
  • studii postuniversitare de masterat;
  • studii postuniversitare de doctorat;
  • activitate în specialitate sau în domeniul conservării sau al restaurării bunurilor culturale de cel puțin 10 ani în activitate de muzeu;
  • perfecționare în domeniul conservării patrimoniului;
  • experiență în coordonarea activităților specifice patrimoniului muzeal: evidența și gestiunea patrimoniului;
  • gestionarea de baze de date de patrimoniu;
  • conservarea patrimoniului;
  • siguranța patrimoniului.
 • muzeograf, gradul IA:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență/respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalență în domeniul fundamental de ierarhizare-științe umaniste și arte, secția foto-video;
  • cunoștințe teoretice și practice despre arhivare, procedee fotografice istorice și contemporane, conservare materiale fotografice, scanare și prelucrare imagini pe stație grafică nivel avansat, baze de date cu imagini;
  • activități: clasificare, identificare, organizare, evaluare și cercetare, prelucrare imagini, înregistrare baze de date, organizare expoziții foto-documentare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 8 ani.
 • muncitor calificat treapta I:
  • studii medii sau generale absolvite cu diplomă și absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de strungar și lăcătuș;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 10 ani.
 • casier treapta I:
  • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minimum 10 ani;
  • cunoștințe operare calculator.
 • îngrijitor:
  • studii generale sau medii;
  • abilități de relaționare și comunicare cu personalul;
  • abilitate de lucru în echipă;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • vechime în muncă minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 martie 2019, ora 13.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 martie 2019, ora 12.00 – proba scrisă;
 • 18 martie 2019, ora 12.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Muzeului Naţional de Artă Contemporană, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, telefon 021/313.02.50, Resurse Umane sau 021/318.91.37 – secretariat.

Apply for this Job