Funcții contractuale (6 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BrăilaFuncții contractuale (6 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila

20 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de :

 1. asistent social principal în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență;
 2. infirmier în cadrul Complexului de Servicii pentru Copii și Tineri cu Dizabilități „Pescărușul”, Brăila – Locuința Protejată pentru Tineri cu Dizabilități „Nufărul”;
 3. bucătar în cadrul Complexului de servicii pentru protecția în regim de urgență a copilului, a cuplului mama – copil și a victimelor violenței în familie – Centrul de plasament în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat;
 4. infirmier în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Brăila (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) (3 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent social principal:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistență socială;
  • nu se solicită vechime.
 • bucătar;
  • studii generale;
  • certificat de calificare în meseria de bucătar;
  • certificat de absolvire a cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursului)/’adeverință care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
  • nu se solicită vechime.
 • infirmier:
  • studii generale;
  • certificat de absolvire a cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursului)/adeverința care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
  • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 martie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 martie 2019, ora 12.00: proba scrisă – la sediul D.G.A.S.P.C. Brăila, Str. Ghioceilor nr. 8;
 • 20 martie 2019: proba practică (doar pentru posturile de bucătar și infirmier – ora susținerii probei practice se va stabili în funcție de numărul candidaților declarați „admis” pentru a susține această probă);
 • 21 martie 2019: proba interviu – ora susținerii probei practice se va stabili în funcție de numărul candidaților declarați „admis” pentru a susține această probă.

Proba practică se  va desfășura la sediul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Brăila/Complexului de Servicii pentru Copii și Tineri cu Dezabilități Brăila, „Pescărușul”, Șoseaua Buzăului nr. 3

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Str. Ghioceilor nr. 8, telefon 0239/6145.83.

Apply for this Job