Funcții contractuale (6 posturi) – Direcția de Asistență Socială Roman, județul NeamțFuncții contractuale (6 posturi)

Direcția de Asistență Socială Roman, județul Neamț

25 iunie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția de Asistență Socială Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • coordonator personal specialitate, grad II, la Serviciul îngrijiri la domiciliu;
 • asistent medical debutant la Serviciul îngrijiri la domiciliu;
 • infirmier debutant la Serviciul îngrijiri la domiciliu;
 • îngrijitor la Serviciul îngrijiri la domiciliu;
 • psiholog, grad profesional principal, la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor;
 • asistent social, grad profesional specialist, la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • coordonator personal specialitate, grad II, la Serviciul îngrijiri la domiciliu:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite Cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sociologie, juridic, medical, economic sau al științelor administrative;
  • vechimea în specialitate de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale pentru absolvenții din domeniul psihologic, asistență socială sau sociologie; în specialitate de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale pentru, absolvenții din domeniu juridic, medical, economic sau al științelor administrative.
 • asistent medical debutant la Serviciul îngrijiri la domiciliu:
  • studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă;
  • certificat membru eliberat O.A.M.G.M.A.M.R., care să autorizeze dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical;
  • avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist;
  • vechimea nu este necesară.
 • infirmier debutant la Serviciul îngrijiri la domiciliu:
  • studii medii;
  • vechimea nu este necesară.
 • îngrijitor la Serviciul îngrijiri la domiciliu:
  • studii medii;
  • vechimea în muncă 6 luni.
 • psiholog, grad profesional principal, la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specializarea psihologie;
  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
  • aviz de exercitare a profesiei de psiholog practicant eliberat de Colegiul Psihologilor din România.
 • asistent social, grad profesional specialist, la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specializarea asistență socială;
  • minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • aviz de exercitare a profesiei de asistent social, treapta de competență – specialist, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 iulie 2021, ora 15.00: termenul limită pentru depunere a dosarelor;
 • 20 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă – la sediul D.A.S. Roman, Casa Pâinii, Str. Speranței nr. 11;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcția de Asistență Socială Roman, cu sediul în Roman, județul Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 3, județul Neamț, telefon 0233/744.771.

Apply for this Job