Funcții contractuale (6 posturi) – Clubul Sportiv Municipal RomanFuncții contractuale (6 posturi)

Clubul Sportiv Municipal Roman

5 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Clubul Sportiv Municipal Roman, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

 1. 2 posturi de casier la Club Sportiv Municipal Roman – Casierie (Complex Sportiv şi de Agrement Moldova);
 2. 2 posturi de muncitor calificat, treapta IV (salvator la ştrand) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive – Formaţia Complex Sportiv şi de Agrement Moldova;
 3. 1 post de îngrijitor la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive – Formaţia Complex Sportiv şi de Agrement Moldova;
 4. 1 post de muncilor necalificat, treapta I (îngrijitor) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive – Formaţia Complex Sportiv şi de Agrement Moldova.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • casier, poziţia I:
  • absolvent minimum studii gimnaziale.
 • muncitor calificat, treapta IV, poziţia II:
  • absolvent minimum studii gimnaziale;
  • aptitudini pentru înot.
 • îngrijitor şi muncitor recalificat, treapta I (îngrijitor), poziţia III şi IV;
  • absolvent studii primare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 iunie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă pentru funcţia de casier, poziţia 1, la sediul Club Sportiv Municipal Roman;
 • 21 iunie 2018, ora 11.00: proba practică pentru funcţia de îngrijitor şi muncitor necalificat, treapta I (îngrijitor), poziţia 3 şi 4, la sediul Complex Sportiv si de Agrement Moldova din Roman, str. Vasile Lupu nr. 60, şi va consta în testarea aptitudinilor profesionale specifice postului de îngrijitor;
 • 25 iunie 2018, ora 13.00: proba practică pentru funcţia de muncitor calificat, treapta IV, poziţia II, la sediul Bazin înot Roman şi va consta în testarea aptitudinilor candidaţilor pentru înot;
 • 25 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu pentru funcţia de casier, poziţia 1;
 • 25 iunie 2018, ora 11.00: proba interviu pentru posturile de la poziţiile 2, 3, 4.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, et. II, camera 62, Județul Neamţ, telefon: 0233/734.367.

Apply for this Job