Funcții contractuale (6 posturi) – Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic BucureștiFuncții contractuale (6 posturi)

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic București

11 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Compartimentul Audit Public Intern:

 • 2 posturi auditor IA (S) – poz.4 -5

Serviciul de Turism, Exploatare Arc de Triumf:

 • 1 post gestionar custode IA (M) – poziția 29;
 • 1 post îngrijitor – poziția 31.

Biroul Achiziții:

 • 1 post inspector de specialitate IA (S) – poziția 38.

Compartimentul Financiar – Contabilitate:

 • 1 post inspector de specialitate I (S) – poziția 47.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Auditor IA (S) – poz. 4-5 – Compartimentul Audit Public Intern;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice, juridice, administrative sau umaniste și cursuri de perfecționare în domeniul auditului public intern dovedite prin deținerea unui certificat/diplomă;
 • vechime în activitatea de audit de minimum 5 ani, vechime totală în muncă de cel puțin 10 ani;
 • cunoașterea Legislației și a normelor specifice activității de audit intern, inclusiv codul privind conduita etică a acestuia;
 • cunoștințe de operare calculator (MS Office, etc.) – nivel mediu;
 • în vederea respectării art. 20 alin.3 din Legea nr. 672/2002 se vor depune la dosar diplome, foi matricole și certificate de absolvire care să ateste dobândirea de competențe profesionale în domeniile: audit intern, managementul riscului, controlul intern și guvernanți, management, contabilitate, finanțe publice, tehnologia informației, drept;
 • perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.
 1. Gestionar custode IA (M) – poziția 29 – Serviciul de Turism, Exploatare Arc de Triumf:
 • pregătirea de bază: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență minimă necesară pentru executarea operațiilor specifice postului: vechime de minimum 1 an;
 • abilități de comunicare și relaționare cu publicul în limba română, adaptabilitate la munca în echipă, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;
 • cunoștințe minime de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională constituie un avantaj;
 • perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.
 1. Îngrijitor – poziția 31 – Serviciul de Turism, Exploatare Arc de Triumf:
 • pregătirea de bază: studii medii sau generale;
 • experiență minimă necesară pentru executarea operațiilor specifice postului: vechime de minimum 1 an;
 • perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.
 1. Inspector de specialitate IA(S) – poziția 38 – Biroul Achiziții:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice/științe inginerești – domeniul construcții;
 • vechime în achiziții publice: minimum 2 ani;
 • cunoașterea legislației privind achizițiile publice în instituțiile publice;
 • certificat de absolvire expert achiziții publice recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
 • cunoștințe operare S.E.A.P.;
 • capacitatea de comunicare, relaționare și lucru în echipă;
 • rezistență la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
 • perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.
 1. Inspector de specialitate I (S) – poziția 47 – Compartimentul Financiar – Contabilitate;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 2 ani;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoștințe operare FOREXEBUG, program (soft) contabilitate bugetară constituie avantaj;
 • perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 ianuarie 2020, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 15 ianuarie 2020, ora 10:00: proba interviu/proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic din Str. Polonă, nr.24-26, Sector 1, la secretariatul instituţiei, de luni până joi între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.00. Telefon: 021/318.37.67, int.103.

Apply for this Job