Funcții contractuale (6 posturi) – Serviciul de Ambulanţă OltFuncții contractuale (6 posturi)

Serviciul de Ambulanţă Olt

26 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Ambulanţă Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • 1 (unu) post de asistent medical cu PL pentru Staţia Ambulanţă Slatina, pe durată nedeterminată;
 • 1 (unu) post de asistent medical cu PL pentru Staţia Ambulanţă Slatina- punct de lucru Tufeni, pe durată nedetennioată;
 • 1 (unu) post de asistent medical cu PL pentru Substaţia Ambulanţă Scomiceşti, pe durată nedeterminată;
 • 1 (unu) post de şofer autosanitară II pentru Staţia Ambulanţă Slatina, pe durată nedeterminată;
 • 1 (unu) post de şofer autosanitară II pentru Substaţia Ambulanţă Caracal, pe durată nedeterminată;
 • 1 (unu) post de şofer autosanitară II pentru substaţia Ambulanţă Scomiceşti, pe durată nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru posturile de asistent medical generalist cu PL:diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de şofer autosanitară II:
  • diplomă de bacalaureat/diplomă de absolvire a liceului;
  • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B şi C;
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier cf. ordinului ministerului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri;
  • 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 noiembrie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 19 noiembrie 2018: proba scrisă:
  • ora 9.00 – 11.00 pentru posturile de asistent medical cu PL;
  • ora 11.30 – 13.30 pentru posturile de şofer autosanitară II;
 • 23 noiembrie 2018: proba interviu:
  • ora 9.00 – 11.00 pentru posturile de asistent medical cu PL;
  • ora 11.30 – 13.30 pentru posturile de şofer autosanitară II;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Olt situat în Slatina, str. Aleea Tineretului, nr.1A, telefon 0249/43.33.02, int. 213.

Apply for this Job