Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului AradFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

24 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție, după cum urmează:

 • Serviciul de Monitorizare şi Control Servicii Sociale pentru Copii:
  • 1 post de psiholog debutant (stagiar):
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie.
 • Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii Ghiocelul:
  • 1 post de psiholog practicant:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie;
   • atestat de psiholog cu drept de liberă practică, treapta de specializare practicant
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi:
  • 1 post de îngrijitoare:
   • studii generale.
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi:
  • 1 post de îngrijitoare:
   • studii generale.
 • Compartimentul Case de Tip Familial Lipova:
  • 1 post de instructor de educaţie:
   • studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
   • vechime în munca de minimum I an.
 • Compartimentul Case de Tip Familial Lipova:
  • 1 post de referent TP IA:
   • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Pecica:
  • 1 post de asistent medical:
   • studii postliceale sanitare, cu certificat de absolvire;
   • atestat de liberă practică;
   • vechime în muncă din care în domeniu de minimum 8 luni.
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Păuliş:
  • 1 de inspector de specialitate GP IA:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: contabilitate.
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Cuveşdia:
  • 1 post de muncitor calificat TP I:
   • studii generale;
   • certificat de calificare profesională: mecanic;
   • vechime în muncă de minimum 5 ani.
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Varadia:
  • 1 post de asistent medical:
   • studii postliceale sanitare, cu certificat de absolvire;
   • atestat de libera practică;
   • vechime în muncă de minimum 5 ani şi vechime în muncă în meseria de asistent medical generalist de minimum 2 ani.
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Varadia:
  • 2 posturi de muncitor calificat TP III:
   • studii generale;
   • certificat de calificare profesională;
   • vechime în muncă de minimum 2 ani.
 • Concurs de promovare:
 • Serviciul Resurse Umane Securitate şi Sănătate în Muncă:
  • 1 post de inspector de specialitate GP IA:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 3 ani;
   • curs de specializare în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2017: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 decembrie 2017, ora 12.00: proba practică.
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, județul Arad, tel. 0257/210055 interior 128 .

Apply for this Job