Funcții contractuale (54 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din BucureştiFuncții contractuale (54 posturi)

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti

8 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 12 posturi de asistent medical debutant cu școală postliceală:
  • 8 posturi în UPU;
  • 2 posturi secția ATI;
  • 1 post Cabinei Cardiologie – Ambulatoriu Integral;
  • 1 post Cabinei Oftalmologie – Ambulatoriu Integrat.
   • concurs pentru ocuparea postului
   • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studiipostliceale prin echivalare, conform II.G. nr. 797/1997.
 • 6 asistenți medicali cu școală postliceală:
  • 2 posturi în UPU:
  • 4 posturi în Secția ATI
   • 6 luni vechime în specialitate;
   • concurs pentru ocuparea postului:
   • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii post liceale prin echivalare, conform H,G. nr, 797/1997.
 • 10 posturi brancardieri:
  • 4 posturi în UPU:
  • 6 posturi în spital
   • diplomă de absolvire a școlii generale:
   • curs de brancardieri organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Proiecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare:
   • concurs pentru ocuparea postului,
 • 5 posturi registrator medical debutant:
  • 4 posturi pe secțiile din spital:
  • 1 post în Secția ATI
   • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
   • concurs pentru ocuparea postului;
   • cunoștințe operare
 • 3 posturi registrator medical – repartizate în spital
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii:
  • concurs pentru ocuparea postului;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • 14 posturi de infirmieră debutantă repartizate astfel:
  • 2 posturi Secția Medicină Internă;
  • 2 posturi Secția Cardiologie;
  • 2 posturi Ortopedie traumatologie;
  • 2 posturi Secția ATI;
  • 2 posturi Secția Chirurgie generală;
  • 2 posturi Secția Neonatologie;
  • 2 posturi Secția Obstetrică ginecologie
   • diplomă de absolvirea școlii generale;
   • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii. Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare:
   • concurs pentru ocuparea postului,
 • 4 posturi îngrijitoare – Serviciul Tehnic Administrativ
  • diplomă de absolvire a școlii generale;
  • concurs pentru ocuparea postului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2019, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 septembrie 2019 – proba scrisă;
 • 06 septembrie 2019 – proba practică și interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţii specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” București, șos. Pantelimon nr. 340-342, sector 2, telefon 021/255.40.99, interior 201.

Apply for this Job